Index Diachronica: involving /ç/

62 results from /ç/   27 results to /ç/   7 results with context involving /ç/   

plain çʼ

from /ç/

62 matches

7 Algonquian7.11 Proto-Algonquian to Munsee Delaware{tʃ,ç} → h / _k
7.13 Proto-Algonquian to Miami-Illinois{θ,ʃ,tʃ,ç,x,ʔ} → h / _C
10 Austronesian10.4.1 Proto-Micronesian to Marshallese{ç,s} x → tᵚ ∅
17 Indo-European17.7.2.1.2 Old English to Kentish Middle English{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.3 Old English to Midlands Middle English{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.8 Old English to Northern Middle English{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.12 Old English to Southern Middle English{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.10.1.1 Proto-Indo-Aryan to Central Middle Indo-Aryan{ʂ,ç} → s
17.10.1.3 Proto-Indo-Aryan to Northwestern Middle Indo-Aryan{ʂ,ç} → s
17.10.1.4 Proto-Indo-Aryan to Western Middle Indo-Aryan{ʂ,ç} → s
30 Niger-Congo30.1.1.3.1 Proto-Sam to Amuntç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.2 Proto-Sam to Bajunintç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.3 Proto-Sam to Mwiinintç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.4 Proto-Sam to Siu-Patentç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
32 Oto-Manguean32.1.2 Proto-Chatino to Tataltepec Chatinoç → ʔ (? Not sure if I’m reading the phone(me)s right on this one)
32.1.3 Proto-Chatino to Yaitepec Chatinoç → hj
36 Sino-Tibetan36.3.2.1 Proto-rGyalrongic to bTshan Lap b çp çb sP rP Np Nb pr {br,pj} bj → pʰ p ʝb çp sp rpʰ mpʰ mb br pʰj pj
t d Nt Nd st sd çT tr (ç)dr KT → tʰ t Ntʰ md zd st çtj trh (ç)tr kt
k sk kr ɡ Pɡ sɡ Nɡ (s)ɡr çK rK Kç → kʰ zɡw dr Nɡ pk sk mk (s)kr çk rɡj ɡçkr
çr Nç → dr mkʰj
Pç → mʃ
NTS PTS KTS sTS çTS → {Ndz,mts} kts(ʰ) ptsʰ sts {sts,rj}
36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos Kiap çp (ç)b rP Np Nb pr {br,pj} → p. ç.w (ç)p rp. kj m.p n.br p.j
t st tr d sd (ç)dr Nt çT KT → t. s.d tr. t s.t (ç.)tr m.t. n.dr ɡ.t
çK → ç.k
Nç → n.pj.
çl → sj
çm çnj → ç.n
36.3.2.1.2 Proto-rGyalrongic to Hanniuçl → rts
36.3.2.2.1 Proto-rGyalrongic to Kham Top b pr br çp → p.j p br pj ʃb
çT → ʃt
C[+ sibilant]w ç Pç Nç çl → s ʂ ʃ mʃ ʃl
ç → ʃ / _N
36.3.2.2.2 Proto-rGyalrongic to lCog Rtse(N)p Nb sP çp çb pr br {p,b}j → (m)pʰ (m)p sp ʝb çp br pʰj pʰj
(N)t (N)d st sd KT çT tr dr çtr → (N)tʰ mt zd st kt çt(j) trh tr çtr
(P)ɡ sɡ çK Nɡ k sk rk (s)ɡj (ʔ)kj → (p)k sk çk mk kʰ zɡ Nɡ (s)kj (ʔ)kʰj
Nkj (s)ɡr Kç kr skr ɡr → mɡj (s)kr ɡçkr kʰr zɡr Nɡr
ts (r)dz dzl dʒ NTS PTS Kts KTS sTS çTS → tsʰ (r)ts Ndz tsl ts ptç ktç kts sts {s,ç}ts
36.3.2.2.4 Proto-rGyalrongic to Suo Mo{p,b} Np pr {s,r}P çb Nb → p mp mbr sp ʃp p.s
Nt tr d KT çT → mt. tʂ t kt ʃt
ç → zɡ / _r
36.3.2.2.6 Proto-rGyalrongic to Tsa Ku Naoçb → ʂp
d(r) çT → t ʃt
k {sɡ,çK} Nɡ rK → k. sk mɡ nk
(P)ç Nç çl → (b)ɕ np.j ʂl
36.3.2.2.7 Proto-rGyalrongic to Tzu TaNp Nb Nt Nɡ Nç → sts mp mtʰ mk ntsʰdz
dr çdr → ʈ ʂʈdz
çK → ʂk
Pç → b.ç
çl → sɬ
C[+ sibilant]w ç → swdz sdz
ç → ʂ / _m
36.3.2.2.8 Proto-rGyalrongic to Wassuɡ ç → ∅ zɡ / _r
Pç çl → ʃ ʃn
Nnj çnj → mn ʃn
37 Siouan-Iroquoian37.2.1 Proto-Siouan to Catawbaç x → x ʃ
37.2.2 Proto-Siouan to Dakotaç x → x {ʃ,ʒ}
37.2.3 Proto-Siouan to Mandanç → x
37.2.4 Proto-Siouan to Proto-Čiwere-Winnebagoç x → x {ʃ,ʒ}
37.2.5 Proto-Siouan to Proto-Crow-Hidatsas ç {tʲ,x} → ts x ʃ
37.2.6.3 Proto-Dhegiha to Osage{ç,x} → z (sporadic)
37.2.7.2 Proto-Ohio-Valley to Ofos {ç,x} → f s

to /ç/

27 matches

6 Afro-Asiatic6.2.2.1.6 Classical Arabic to Cypriot Arabick x → c ç / _{j,E}
8 Altaic8.5.1 Proto-Turkic to Proto-Kypchaks → ç / _Vç
12 Northwest Caucasian12.2.2 Proto-Circassian to Kabardiantsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
17 Indo-European17.7.2.1.11 Scots to Falkirk Scotsk → ç / V_# ! _C “(sometimes)”; “(except when phonemic)”
17.7.2.2.1 Old Low Franconian to Middle Dutchf → {x,ç} / _t (the former seems to have occurred in northern dialects, the latter in southern ones)
17.7.2.2.2 Middle Dutch to Modern Dutch— x ɣ → ç ʝ / in southern dialects (the articles use velar phonemes here but describes them as “front velar”; based on the description and on representations in other articles, the palatal phonemes are used here)
17.7.3.1.1 Old Norse to Early Icelandick → ç / _#
hj → ç
17.8.2 Proto-Indo-European to Attic Greekɡ x → j ç / _{ɛ,i}
17.10.1.2 Proto-Indo-Aryan to Eastern Middle Indo-Aryanʂ s → s ç
20 Khoisan20.1.4 Proto-Khoe to Kxoets dz → {ç,tç} dʒ
36 Sino-Tibetan36.3.2.1 Proto-rGyalrongic to bTshan Lap b çp çb sP rP Np Nb pr {br,pj} bj → pʰ p ʝb çp sp rpʰ mpʰ mb br pʰj pj
t d Nt Nd st sd çT tr (ç)dr KT → tʰ t Ntʰ md zd st çtj trh (ç)tr kt
k sk kr ɡ Pɡ sɡ Nɡ (s)ɡr çK rK Kç → kʰ zɡw dr Nɡ pk sk mk (s)kr çk rɡj ɡçkr
(ʔ)kj (s)ɡj Nkj → (k)tç (s)kj Ndʒ
36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos Kiap çp (ç)b rP Np Nb pr {br,pj} → p. ç.w (ç)p rp. kj m.p n.br p.j
t st tr d sd (ç)dr Nt çT KT → t. s.d tr. t s.t (ç.)tr m.t. n.dr ɡ.t
çK → ç.k
çm çnj → ç.n
36.3.2.2.2 Proto-rGyalrongic to lCog Rtse(N)p Nb sP çp çb pr br {p,b}j → (m)pʰ (m)p sp ʝb çp br pʰj pʰj
(N)t (N)d st sd KT çT tr dr çtr → (N)tʰ mt zd st kt çt(j) trh tr çtr
(P)ɡ sɡ çK Nɡ k sk rk (s)ɡj (ʔ)kj → (p)k sk çk mk kʰ zɡ Nɡ (s)kj (ʔ)kʰj
Nkj (s)ɡr Kç kr skr ɡr → mɡj (s)kr ɡçkr kʰr zɡr Nɡr
ts (r)dz dzl dʒ NTS PTS Kts KTS sTS çTS → tsʰ (r)ts Ndz tsl ts ptç ktç kts sts {s,ç}ts
36.3.2.2.4 Proto-rGyalrongic to Suo Moɡj → cç ? (might be → tsç?)
36.3.2.2.7 Proto-rGyalrongic to Tzu TaPç → b.ç
37 Siouan-Iroquoian37.2 Proto-Siouan-Iroquoian to Proto-Siouanx → ç / _{i,u}

with context involving /ç/

7 matches

8 Altaic8.5.1 Proto-Turkic to Proto-Kypchaks → ç / _Vç
32 Oto-Manguean32.1.2 Proto-Chatino to Tataltepec Chatinot → tʃ / #_iç
36 Sino-Tibetan36.3.2.1 Proto-rGyalrongic to bTshan LaK → k / _ç
∅ → j / çm_
36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos KiaK → ɡ. / _ç
36.3.2.2.2 Proto-rGyalrongic to lCog RtseN P K → m p k / _ç
l → ∅ / #ç_