Index Diachronica: involving /ħ/

5 results from /ħ/   25 results to /ħ/   2 results with context involving /ħ/   

plain ħʷ

from /ħ/

5 matches

6 Afro-Asiatic6.2.2.1 Proto-North Erythrean to Proto-Chadicħ ʕ → h ʔ
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berber{h,ħ,q} → ʕ / C[+voice]_V
{h,ħ} → ʔ / KV_
6.2.2.1.6 Classical Arabic to Cypriot Arabicɣ ħ → ʕ x
6.2.2.1.19 Biblical Hebrew to Modern Israeli Hebrewsˤ tˤ ħ q → s t χ k

to /ħ/

25 matches

6 Afro-Asiatic6.2.2.1.1 Proto-North Erythrean to Proto-Boreafrasianh → ħ / #_Vs
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berberh → ħ / _Vz
xw → ɣw → ħ
CVʕ → ħʔ / ! C = ɡw
qh → ʕħ
6.2.2.1.7 Classical Arabic to Egyptian Arabicʕ → {ʕ̞,ħ} / _h
6.2.2.1.18 Proto-Semitic to Biblical Hebrewx ɣ kˤ → ħ ʕ q
11 Northeast Caucasian11.5.4 Proto-Lezgic to Rutulsː ɬ(ː) xː → {ħ,xʲ} {sː,h} x
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgiq qː ɢ → (ħ) q ɣ (*ɢ is marked as *G in the document)
χ(ʲ) ʁ(ʲ) → ħ ʕ
qʷ qʷː ɢʷ → ħʷ qʷ ɣʷ
χʷ ʁʷ → ħʷ ʕʷ
qʷʲ ɢʷʰ → ħ(ʷ) ɣ(ʷ)
χʷʲ ʁʷʲ → ħ(ʷ) ʕ(ʷ)
qˤː qˤʼ → ʕ ħ (this latter is marked as dubious)
qˤʲ qˤʲː qˤʲʼ → q ʔ ħ(?)
χˤʲ ʁˤʲ → ħ ʕ
qˤʷ qˤʷː qˤʷʼ χˤʷ ʁˤʷ → ħʷ ʕʷ qʷ(ʼ) ħʷ (ħʷ?)
qˤʷʲ qˤʷʲ qˤʷʲʼ ʁˤʷʲ → qʷ ʕʷ ħʷ ʕʷ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianr l → tː tħ / #_
ɬ(ː) tɬ(ː) tɬʼ dɮ → ɕ(ː) tɕ(ː) tɕʼ tħ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tʃ(ː) tʃʼ ħ
{qˤʲ,χˤʲ} qˤʲ ʁˤʲ {qˤʲː qˤʲʼ} → ħ ʔ j
qˤʲʷ {qˤʲʷː,qˤʲʷ} ʁˤʲʷ → ħ ʔʷ w~ʁʷ
12.2.1 Proto-Circassian to Adyghexʷ χʲ → f~ɸ? ħ

with context involving /ħ/

2 matches

6 Afro-Asiatic6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berberɣ → ʕ / ħ_
tlʼ → dl / #_Vħr