Index Diachronica: involving /ǀ̃/

from /ǀ̃/

9 matches

20 Khoisan20.1.1 Proto-Khoe to ǁ̬Anaǀ̃(n) → ǂ̃n
20.1.2 Proto-Khoe to ǁAniǀ̃(n) → ǂ̃n
20.1.3 Proto-Khoe to Bugaǀ̃(n) → ǂ̃
20.1.5 Proto-Khoe to Namaǀ̃(n) → {ǂ̃,ǂ}
20.1.6 Proto-Khoe to Naroǀ̃(n) → ǂ̃
20.1.7 Proto-Khoe to !Oraǀ̃(n) → ǂ̃
20.1.8 Proto-Khoe to Tetiǀ̃(n) → j
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixaǀ̃(n) ǀxʼ → j ǀˀ
20.1.10 Proto-Khoe to ǀ̬Uiǀ̃(n) → ǂ̃n