Index Diachronica: involving /ǂ/

5 results from /ǂ/   11 results to /ǂ/   

plain ǂˀ ǂ̃

from /ǂ/

5 matches

20 Khoisan20.1.5 Proto-Khoe to Namaǂ {ǂ̃n,ǂˀ,ǂxʼ} → ǂɡ ǂ
20.1.7 Proto-Khoe to !Oraǂ̃n → ǂ
20.1.8 Proto-Khoe to Tetiǂ ǂ̃n ǂˀ → c ɲ ʔj
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixaǂ̃n ǂxʼ → ɲ ǂˀ
20.2.2 Proto-Kx’a to Northwestern !Xunǂ → !! (dialectal)

to /ǂ/

11 matches

20 Khoisan20.1.1 Proto-Khoe to ǁ̬Anaǀ̃(n) → ǂ̃n
20.1.2 Proto-Khoe to ǁAniǀ̃(n) → ǂ̃n
20.1.3 Proto-Khoe to Bugaǀ̃(n) → ǂ̃
20.1.4 Proto-Khoe to Kxoe!̃(n) → ǂ̃
20.1.5 Proto-Khoe to Namaǀ̃(n) → {ǂ̃,ǂ}
ǂ {ǂ̃n,ǂˀ,ǂxʼ} → ǂɡ ǂ
20.1.6 Proto-Khoe to Naroǀ̃(n) → ǂ̃
20.1.7 Proto-Khoe to !Oraǀ̃(n) → ǂ̃
ǂ̃n → ǂ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixaǂ̃n ǂxʼ → ɲ ǂˀ
20.1.10 Proto-Khoe to ǀ̬Uiǀ̃(n) → ǂ̃n