Index Diachronica: involving /ǃ/

20 results from /ǃ/   9 results to /ǃ/   5 results with context involving /ǃ/   

plain ǃˀ ǃ̃ ǃ̬

from /ǃ/

20 matches

20 Khoisan20.1.1 Proto-Khoe to ǁ̬Ana! → !~k
!x → x
!̬ → ɡ
!̃(n) → ŋ
20.1.2 Proto-Khoe to ǁAni! !̬ !̃ → !~k !̬~ɡ !̃(n)~ŋɡ
!x → !x~x
20.1.3 Proto-Khoe to Buga! !ˀ !̬ !̃ → k ∅ ɡ ŋɡ
!x → x
!̃n → ŋɡj~!̃
20.1.4 Proto-Khoe to Kxoe!̃(n) → ǂ̃
! !ˀ ! !̃ → k ∅ ɡ ŋɡ
!x !̃n → x ŋɡj~!̃
20.1.5 Proto-Khoe to Nama! !ˀ !̃n → !ɡ ~ !̃
20.1.7 Proto-Khoe to !Ora! !̃n → ! !̃
20.1.8 Proto-Khoe to Teti! !ˀ !̬ !̃(n) !x → k ∅ ɡ ŋ x
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixa! !ˀ !̬ !̃(n) !x → k ∅ ɡ ŋɡ x
20.1.10 Proto-Khoe to ǀ̬Ui!̃ !x → !̃(n) !x~x
20.2.1 Proto-Kx’a to ǂHoan!! → ǁ
20.2.2 Proto-Kx’a to Northwestern !Xun!! ʘ → ǁ ǀ
20.2.3 Proto-Kx’a to Southeastern !Xun!! ʘ → ǁ ǀ

to /ǃ/

9 matches

20 Khoisan20.1.1 Proto-Khoe to ǁ̬Ana! → !~k
20.1.2 Proto-Khoe to ǁAni! !̬ !̃ → !~k !̬~ɡ !̃(n)~ŋɡ
!x → !x~x
20.1.3 Proto-Khoe to Buga!̃n → ŋɡj~!̃
20.1.4 Proto-Khoe to Kxoe!x !̃n → x ŋɡj~!̃
20.1.5 Proto-Khoe to Nama! !ˀ !̃n → !ɡ ~ !̃
20.1.7 Proto-Khoe to !Ora! !̃n → ! !̃
20.1.10 Proto-Khoe to ǀ̬Ui!̃ !x → !̃(n) !x~x
20.2.2 Proto-Kx’a to Northwestern !Xunǂ → !! (dialectal)

with context involving /ǃ/

5 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1.3 North Omotic to Kafas → ʃ / !V_
12 Northwest Caucasian12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianqʷ → qʷː / !_
17 Indo-European17.2.1 Common Anatolian to Hittiteaj aw → ɛː uː / !_{s,n,r,l}
17.12.1.1.3 Latin to French— u → ó / !_iː
44 Vasconic44.2 Proto-Basque to Basqueaʊ → aɪ / !_{ɾ,r,s̺,s̻} (Souletin, Roncalese)