Index Diachronica: involving /ɔ̃/

10 results from /ɔ̃/   10 results to /ɔ̃/   

plain ɔ̃ː

ɔ̃i ɔ̃ɛ

from /ɔ̃/

10 matches

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polish{ɛ̃,ɔ̃} → ã
{ɔjɔ̃,ɔ̃jɔ̃,ьjɔ̃} → ɔ̃ː
ɔ̃ → ɔ / _{l,ɫ}
ɔ̃ → ɔ / _# (in some regions or dialects)
ɛ̃ ɔ̃ → ɛ̃N ɔ̃N / _{S,A}
ɛ̃ ɔ̃ → ɛɰ̃ ɔɰ̃ / _F[-palatal]
ɔ̃ → ɔɰ̃ / _# (in standard registers/pronunciations)
ɛ̃ ɔ̃ → ɛj̃ ɔj̃ / _F[+palatal]
17.12.1.1.5 Latin to Portugueseɔ̃ → õ
30 Niger-Congo30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee

to /ɔ̃/

10 matches

7 Algonquian7.1 Proto-Algonquian to Kennebec River Abenakioː aː eː iː → o ɔ̃ a i
7.2 Proto-Algonquian to St. Francis Abenakiaː → ɔ̃
14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamil{om,on} {em,en} {oːm,oːn} {eːm,eːn} → ɔ̃ ɛ̃ õ ẽ
17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishɛ ɛ̃ ɛː → ɔ ɔ̃ a / _C[-palatalized +dental] (also sporadically before plain non-dentals)
{ɔjɔ̃,ɔ̃jɔ̃,ьjɔ̃} → ɔ̃ː
ãː → ã → ɔ̃
ɛ̃ ɔ̃ → ɛ̃N ɔ̃N / _{S,A}
30 Niger-Congo30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.2.1 Huron to Wyandotẽ(ː) õ(ː) o(ː) → ɛ̃(ː) ɔ̃(ː) u(ː)
37.1.2.5 Proto-Northern Iroquoian to Senecaẽ(ː) õ(ː) → ɛ̃(ː) ɔ̃(ː)