Index Diachronica: involving /ɕː/

12 results from /ɕː/   6 results to /ɕː/   

ɕʷː plain

from /ɕː/

12 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitɕː → dzʲ(~tɕ)
ɕ(ː) ʑ → ʃ ʒ (the change of singleton *ɕ to ʃ is marked as dubious)
tɕʷ(ʼ) tɕʷː → tʃ(ʼ) dʒ~ʒ
ɕʷ ɕʷː ʑʷ → ʃʷ ʃ ʒʷ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianɕ(ː) ʑ → ʃ(ː) ʒ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghepː tː tsː tsʷ ʃː tʃː tɕː kʲː kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → p t ts tʃʷ ʃ ɕ tɕ tʃ kʷ qː qʷ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghepː tː tsː tsʷː ʃː tʃː tɕː → p t ts tsʷʲ ʃ tʃ tɕ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardianpː tː tsː tsʷː ʃː {tʃː,tɕː} kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → b d dz v ɕ ʒ dʒ ɡʷ qʼ~qχ qʷʼ~qχʷ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhɕː tɕː → ɕ tɕ
tɕʷ(ː) tɕʷʼ → tɕ tɕʼ
ɕʷ ɕʷː ʑʷ → ʃʷ sʷ ʒʷ
17 Indo-European17.10.1.5 Proto-Indo-Aryan to Vedic Sanskritsː ʂː ɕː → t.s t.ʂ t.C

to /ɕː/

6 matches

12 Northwest Caucasian12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantʃʷ(ː) tʃʷʼ dʒʷ → tɕ(ː) tɕʼ dʑ~ʑ
ɬ(ː) tɬ(ː) tɬʼ dɮ → ɕ(ː) tɕ(ː) tɕʼ tħ
ɬʷ ɬʷː → x(ʷ) ɕː
tɬʲʷ tɬʲʷ tɬʲʷ dɮʲʷ → x tɕː tɕʼ ɮ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghetsʲ tsʲː → tɕ tɕː
17 Indo-European17.10.1.5 Proto-Indo-Aryan to Vedic Sanskritsɕ ɕʂ → ɕː ʂː