Index Diachronica: involving /ə̃/

5 results from /ə̃/   2 results to /ə̃/   

plain ə̃ː

from /ə̃/

5 matches

30 Niger-Congo30.3.1.1.11 Proto-Vhe to Kpándoə ə̃ → ɛ ɛ̃
30.3.1.1.12 Proto-Vhe to Pecı́ə ə̃ → ɛ ɛ̃
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.4.1 Proto-Mohawk-Oneida to Mohawk— wə̃ → ũ / {h,s}_
37.1.2.6 Proto-Northern Iroquoian to Tuscaroraə̃(ː) → ɨ̃(ː) / ! “when both short and stressed”
37.1.2.6.2 Tuscarora to Eastern Tuscaroraə̃(ː) a(ː) o(ː) → ɨ̃(ː) ɔ(ː) u(ː) (“in all positions”)

to /ə̃/

2 matches

30 Niger-Congo30.3.1.1.7 Proto-Gbe to Proto-Vhe{ɛ,e} {~ɛ,ẽ} → ə ə̃
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.6 Proto-Northern Iroquoian to Tuscarora{ẽ(ː),õ(ː)} → ə̃(ː)