Index Diachronica: involving /ɛ̃/

11 results from /ɛ̃/   12 results to /ɛ̃/   1 result with context involving /ɛ̃/   

plain ɛ̃ː

ɔɛ̃ ɛɛ̃ ɛ̃i ɛ̃ɛ

from /ɛ̃/

11 matches

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishɛ ɛ̃ ɛː → ɔ ɔ̃ a / _C[-palatalized +dental] (also sporadically before plain non-dentals)
{ɛ̃,ɔ̃} → ã
ɛ̃ → ɛ / _{#,l,ɫ}
ɛ̃ ɔ̃ → ɛ̃N ɔ̃N / _{S,A}
ɛ̃ ɔ̃ → ɛɰ̃ ɔɰ̃ / _F[-palatal]
ɛ̃ ɔ̃ → ɛj̃ ɔj̃ / _F[+palatal]
17.12.1.1.3 Latin to Frenchɛ̃ → ã
30 Niger-Congo30.3.1.1.1 Proto-Gbe to Ajáɛ ɛ̃ → e ẽ
30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee
30.3.1.1.4 Proto-Gbe to Proto-Genɛ ɛ̃ → e ẽ
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.2.1 Huron to Wyandotɛ̃(ː) → ã(ː) / w_

to /ɛ̃/

12 matches

14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamil{om,on} {em,en} {oːm,oːn} {eːm,eːn} → ɔ̃ ɛ̃ õ ẽ
17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishã → ɛ̃ / short only
ɛ̃ ɔ̃ → ɛ̃N ɔ̃N / _{S,A}
17.12.1.1.3 Latin to French{aı̃,eı̃} → ɛ̃
oı̃ → wɛ̃
30 Niger-Congo30.1 Proto-Potou-Akanic-Bantu to Proto-Bantuɪ̃ → ɛ̃ / #(C)V_C
30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee
ãi → ɛ̃ɛ̃
30.3.1.1.11 Proto-Vhe to Kpándoə ə̃ → ɛ ɛ̃
30.3.1.1.12 Proto-Vhe to Pecı́ə ə̃ → ɛ ɛ̃
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.2.1 Huron to Wyandotẽ(ː) õ(ː) o(ː) → ɛ̃(ː) ɔ̃(ː) u(ː)
37.1.2.5 Proto-Northern Iroquoian to Senecaẽ(ː) õ(ː) → ɛ̃(ː) ɔ̃(ː)

with context involving /ɛ̃/

1 match

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishn → s → ɕ / k_ɛ̃ where the vowel was from Proto-Slavic