Index Diachronica: involving /ɛu/

7 results from /ɛu/   5 results to /ɛu/   

from /ɛu/

7 matches

17 Indo-European17.7.2.1.9 Early Northern Middle English to Scots— ai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
17.8.2 Proto-Indo-European to Attic Greekɑu ɛu eu → ɑv ɛv ev
17.12.1.1.3 Latin to Frenchou ɛu u uɛi → u œ y yi
17.13.1 Proto-Tocharian to Tocharian A{a,ɛ}u əw → o u
17.13.2 Proto-Tocharian to Tocharian B{a,ɛ}u əw → au u
46 Vowel Shifts46.5 Old English-to-Scots Vowel Shiftsai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
46.8 Greek Vowel Shiftɛu au → ɛv av

to /ɛu/

5 matches

17 Indo-European17.12.1.1.3 Latin to Frenchó → ou → ɛu / in U[+open]
uɛ → ɛu
17.13 Proto-Indo-European to Proto-Tocharianow aw ew → ɛu au əw
36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàəjʔ əw {əm,ən} → eʔ ɛu ɛn
46 Vowel Shifts46.13 Old Norse to Faroese Vowel Shiftoː → {ɔu,ɛu,œu} / œ “(except Suðuroy → ɔ)”