Index Diachronica: involving /ɡ́/

38 results from /ɡ́/   1 result to /ɡ́/   1 result with context involving /ɡ́/   

ɡ[+pínɡ tone] plain ɡ́ʰ ɡ́ʱ

from /ɡ́/

38 matches

17 Indo-European17.1.1 Proto-Indo-European to Gheg Albanianɡ́(ʱ) → d / %_C[+sibilant]
bʱ dʱ ɡ́(ʱ) → b d dh
17.1.2 Proto-Indo-European to Tosk Albanianɡ́(ʱ) → d / %_C[+sibilant]
bʱ dʱ ɡ́(ʱ) → b d dh
17.2.3 Common Anatolian to Lycian{ɡ́,ɡ} → j / _e(ː)
{ɡ́,ɡ} → ∅ / _i(ː)
17.3.1 Proto-Indo-European to Artsakh Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʷʱ → p t j k / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.3.2 Proto-Indo-European to Erevan Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.3.3 Proto-Indo-European to Istanbul Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ ɡ́ʱ ɡ(ʷ)ʱ → b j k / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.3.4 Proto-Indo-European to Kharpert Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡ(ʷ)ʱ → p t j k / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.3.5 Proto-Indo-European to Sebastia Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ / ! _#
17.3.6 Proto-Indo-European to Southeast Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ ɡ́ʱ ɡʷʱ → b j ɡ / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡ(ʷ)ʱ → p t j k / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.3.7 Proto-Indo-European to Southwest Armenianɡ́ → ts (?)
bʱ ɡ́ʱ ɡʷʱ → b j ɡ / #_
bʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → {w,v} d z ɡ ʒ
17.4.1 Proto-Indo-European to Avestanbʱ dʱ ɡ́ʱ → b d z
ḱ ɡ́ → s z
17.6 Proto-Indo-European to Dacianbʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → b d ɡ́ ɡ ɡʷ
ḱ ɡ́ → ts dz
17.9 Proto-Indo-European to Hittiteḱ ɡ́ ɡ́ʱ → k ɡ ɡʱ
17.11 Proto-Indo-European to Proto-Slavicbʱ dʱ {ɡʱ,ɡ́ʱ} ɡʷʱ → b d ɡ ɡʷ
Kʷ ḱ ɡ́ → K s z
17.12 Proto-Indo-European to Proto-Italicḱ ǵ → k ɡ
ǵʰ gʷʰ → ɡʰ xʷ
17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinḱ ɡ́ → k ɡ
17.12.2 Proto-Italic to Proto-Sibellianḱ ɡ́ kʷ ɡʷ → k ɡ p b
{ɡ́ʰ,x} {ɸ,θ,ɡʷʰ} → h f

to /ɡ́/

1 match

17 Indo-European17.6 Proto-Indo-European to Dacianbʱ dʱ ɡ́ʱ ɡʱ ɡʷʱ → b d ɡ́ ɡ ɡʷ

with context involving /ɡ́/

1 match

36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàjuŋ → iuŋ / _ɡ[+píng tone]