Index Diachronica: involving /ɨ̃/

5 results from /ɨ̃/   4 results to /ɨ̃/   

plain ɨ̃ː

from /ɨ̃/

5 matches

18 Je-Tupı́-Carib18.4.1 Proto-Tupí-Guaraní to Akwára{ẽ,ı̃} ɨ̃ {u,ũ,õ} → i ɨ o
18.4.2 Proto-Tupí-Guaraní to Cocamaã {ẽ,ı̃} ɨ̃ → a i ∅
18.4.3 Proto-Tupí-Guaraní to Guajajaraã ẽ ı̃ ɨ̃ {õ,ũ} → ə e i ɨ o
18.4.8 Proto-Tupí-Guaraní to Sirionó{ɨ̃,õ} ũ → {õ,ẽ} õ
18.4.10 Proto-Tupí-Guaraní to Urubuɨ̃ ẽ õ → ∅ {ẽ,e} {o,õ,u,ũ}

to /ɨ̃/

4 matches

18 Je-Tupı́-Carib18.4.5 Proto-Tupí-Guaraní to GuarayoaN eN iN ɨN uN → ã ẽ ı̃ ɨ̃ ũ / _#
18.4.8 Proto-Tupí-Guaraní to SirionóaN eN iN ɨN uN → ã ẽ ı̃ {ɨ̃,ĩ} õ / _#
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.6 Proto-Northern Iroquoian to Tuscaroraə̃(ː) → ɨ̃(ː) / ! “when both short and stressed”
37.1.2.6.2 Tuscarora to Eastern Tuscaroraə̃(ː) a(ː) o(ː) → ɨ̃(ː) ɔ(ː) u(ː) (“in all positions”)