Index Diachronica: involving /ʀ/

16 results from /ʀ/   1 result to /ʀ/   11 results with context involving /ʀ/   

from /ʀ/

16 matches

10 Austronesian10.2 Proto-Austronesian to Proto-Batak{ts,ʈ} {ɟ͡ʝ,ɖ} {lʲ,ɲ} {ʔ,x,s,h} ʀ → t d n ∅ r (velar fricative is conjectured; changes → d “unsure”)
10.2.5 Proto-Malayo-Polynesian to Palauanʀ → r / _C[+dental]
ʀ → s
10.2.6.1 Proto-North Sarawak to Kiputʀ → {l,ɾ} / ! _# (the latter is more common)
ʀ → ʔ / _# “(in a handful of forms)”
ʀ → ɾ
10.2.6.2 Proto-North Sarawak to Proto-Kenyahʀ →h / V_V(C)#
ʀ → h / _#
17 Indo-European17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norseʀ → r_n
ʀ → r / C_n
ʀn → nː
rː{r,ʀ} sʀ → rː sː
l(ː)ʀ n(ː)ʀ → lː nː / ”Vː_ (or all V_ ?)
{l(ː),n}{r,ʀ} → ∅ / V{ː,V}_
ʀ → r
29 Na-Dene29.1.1.1.13 Proto-Athabaskan to Hupaq ʀ → x w

to /ʀ/

1 match

17 Indo-European17.7.3 Common Germanic to Proto-Norsez x → ʀ h

with context involving /ʀ/

11 matches

17 Indo-European17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norsei → eː / _ʀ#
a → ∅ / C(C)_{ʀ,s,t,θ}#
a → ∅ / _{ʀ,s,t,θ}#
{B,E} → ∅ / CC_{ʀ,s,t,θ}# ! B = ɒ
E → ∅ / _{ʀ,s,t,θ}
u → ∅ / _({ʀ,s,t,θ})#
u {o,ɒ} a au juː → y ø æ æy yː / #(C)(C)_ʀ
{s,z} → ∅ / {r,ʀ}_N
ey → {jo,æ}ː / _ʀ
ɣ → ɡ / _{r,ʀ,θ,ð}
nː → ð / _{r,ʀ}