Index Diachronica: involving /◌̆/

7 results from /◌̆/   17 results to /◌̆/   

æ̆ ə̆ ɨ̆

◌̆ə

from /◌̆/

7 matches

38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowɨ̆ i̯o → u ə
38.1.1.4 Proto-Tai to North Taiɨ̆ → a / _K
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiɨ̆ə → ɨ̆ / _C%
ɨ̆ → a / _K
ɨ̆ → ə
46 Vowel Shifts46.14 Pre-Slavic Vowel Changesi → ı̆ [ə?] → {e,a} (strong)/∅ (weak) “in modern languages”
u → ŭ [ɤ?] → {e,o,ɤ,a} (strong)/∅ (weak) “in modern languages”

to /◌̆/

17 matches

17 Indo-European17.7.2.1.10 Old English to Scots∅ → ə̆ / _{n,r}
29 Na-Dene29.1.1.1.12 Proto-Athabaskan to Holikachuki e a u {ɑ,ʊ} → e a ɔ o ŭ
29.1.1.1.14 Proto-Athabaskan to Lower Koyukone a ɑ ʊ → a o ŏ ŭ
29.1.1.1.15 Proto-Athabaskan to Upper Koyukone a ɑ ʊ → a o ŏ ŭ
29.1.1.1.16 Proto-Athabaskan to Upper Kuskokwim Kolchane a {ɑ,ʊ} → a o ŭ
29.1.1.1.37 Proto-Athabaskan to Tanacrossɑ ə ʊ → {æ̆,ă} æ̆ ŏ
29.1.1.1.38 Proto-Athabaskan to Lower Tananae a {ɑ,ʊ} → æ ɔ ŭ
38 Tai-Kadai38.1.1.3 Proto-Tai to Central Taiiə → ı̆ / _C%
38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowɨə → ɨ̆ / _C%
uə → ŭ
38.1.1.4 Proto-Tai to North Taiiə → ı̆ / _C%
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiɨ̆ə → ɨ̆ / _C%
uə → ŭ
ɛ iɛ → eː ı̆
38.1.1.5 Proto-Tai to Southwest Taiiə → ı̆ / _C% (not in all languages)
46 Vowel Shifts46.14 Pre-Slavic Vowel Changesi → ı̆ [ə?] → {e,a} (strong)/∅ (weak) “in modern languages”
u → ŭ [ɤ?] → {e,o,ɤ,a} (strong)/∅ (weak) “in modern languages”