Index Diachronica: involving /ь/

15 results from /ь/   5 results to /ь/   

from /ь/

15 matches

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polish— {ь,ъ} → e / iambic counting from U# or a syllable not containing a yer
— {ь,ъ} → ∅] / in even syllables counting iambic from U# or a syllable not containing a yer
ьl → ɫu / C[+dental]_
ьl → ɛɫ / P_C[+dental -palatalized]
ьl → il / P_
ьl → ɔ(ː)ɫ
ь → aː / r_C[+dental -palatalized]
ьr → i(ː)ʐ → {ɛ(ː)r,ɛ(ː)ʐ} → {ɛr,ɛʐ}
{ɛ(ː)jɛ,ьjɛ,ɔjɛ,ujɛ,ɨjɛ} → ɛː
{ɔjɔ̃,ɔ̃jɔ̃,ьjɔ̃} → ɔ̃ː
ьjь ъjь → i ɨ
jь → i / utterance-initially (cf. English utterance-initial glottal stops before vowels)
ь ъ → i ɨ / _j
{aja,ɛja,ьja,ɔja} → aː
17.11.2 Proto-Slavic to Old Russianjь → i

to /ь/

5 matches

17 Indo-European17.11 Proto-Indo-European to Proto-Slavici u → ь ъj
u → ь / j_
e → ь / _jV
l̩ r̩ → {ьl,ъl} {ьr,ъr}
m̩ n̩ → {ьm,ъm} {ьn,ъn}