Index Diachronica: involving /C[+dental][+sibilant]/

with context involving /C[+dental][+sibilant]/

2 matches

36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàyʔ → yɛʔ / {l,C[+dental +sibilant]}_ in “QYS -juət-type” finals, dialectally?
yʔ → oʔ (eventually → {ʊʔ,(i)uʔ?) / {l,C[+dental +sibilant]}_, in “QYS -k-types”