Index Diachronica: involving /C[+sibilant]/

12 results from /C[+sibilant]/   12 results with context involving /C[+sibilant]/   

C[+dental][+sibilant] plain

from /C[+sibilant]/

12 matches

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to PolishC[+sibilant]P → C[+alveolopalatal] / _C[+coronal]
C[+sibilant]P → C[+dental]
36 Sino-Tibetan36.3.2.1 Proto-rGyalrongic to bTshan LaC[+ sibilant] → s / _w
36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos KiaC[+ sibilant] → s / _w
36.3.2.1.2 Proto-rGyalrongic to HanniuC[+ sibilant]w → s
36.3.2.2.1 Proto-rGyalrongic to Kham ToC[+ sibilant]w ç Pç Nç çl → s ʂ ʃ mʃ ʃl
36.3.2.2.2 Proto-rGyalrongic to lCog RtseC[+ sibilant] → s / _w
36.3.2.2.4 Proto-rGyalrongic to Suo MoC[+ sibilant] → s / _#
36.3.2.2.5 Proto-rGyalrongic to TrungC[+ sibilant]w → s
36.3.2.2.6 Proto-rGyalrongic to Tsa Ku NaoC[+ sibilant]w → sj
36.3.2.2.7 Proto-rGyalrongic to Tzu TaC[+ sibilant]w ç → swdz sdz
44 Vasconic44.2 Proto-Basque to BasqueC[+ sibilant] → C[+ affricate] / _#

with context involving /C[+sibilant]/

12 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1 Proto-Omotic to North Omotice(ː) → i(ː) / #C[+sibilant]_{d,n,r}
N → ∅ / V_{C[+sibilant],p}
6.2.2.1.4 Proto-Boreafrasian to Proto-Semitictlʼ → ɬ / _C[+sibilant]
17 Indo-European17.1.1 Proto-Indo-European to Gheg Albanianɡ́(ʱ) → d / %_C[+sibilant]
17.1.2 Proto-Indo-European to Tosk Albanianɡ́(ʱ) → d / %_C[+sibilant]
34 Quechumaran34.3 Proto-Quechumaran to Cuzcoph → p / #_aC[+sibilant]
36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàuj → ui / {C[+dental],C[+sibilant]}_
un → uɛn / ! {C[+dental],C[+sibilant]}_
yʔ → yɛʔ / {l,C[+dental +sibilant]}_ in “QYS -juət-type” finals, dialectally?
yʔ → oʔ (eventually → {ʊʔ,(i)uʔ?) / {l,C[+dental +sibilant]}_, in “QYS -k-types”
44 Vasconic44.2 Proto-Basque to Basquee → i / _{n,C[+ sibilant]} (sporadic)
— V → ∅ / C[+ sibilant]_ɾ (Roncalese and Salazarese)