Index Diachronica: involving /C̣/

1 result to /C̣/   17 results with context involving /C̣/   

to /C̣/

1 match

36 Sino-Tibetan36.1.1 Late Middle Chinese to Old MandarinCʲ → C̣

with context involving /C̣/

17 matches

14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamili(ː) e(ː) → u(ː) o(ː) / {m,v,p}_C̣
17 Indo-European17.10.1 Proto-Indo-Iranian to Proto-Indo-Aryant d(ʱ) n → ʈ ɖ(ʱ) ɳ / C̣_ ! _r
s t d(ʱ) n → ʂ ʈ ɖ(ʱ) ɳ / _C̣
36 Sino-Tibetan36.1.1 Late Middle Chinese to Old Mandarinw → ∅ / C̣Cʲ_?w (“optional”)
∅ → w / C̣_aŋ
wʲ → w / C̣_oŋ
36.1.1.1 Old Mandarin to Modern Pekingesej → ∅ / C̣_
36.2 Sin Sukchu to Guānhuài → [long-tail vowel thing] / C̣_ (“sometimes”, in “variant readings”); when following /ʂ ʐ/, sometimes yields [ʂi], other times [s truncated vowel-thing]
iʔ iw → eʔ ew / C̣_ (the latter with variant iɛu?)
y → ɥ (→ y~u dialectally?) / C̣_
yʔ → oʔ (→ ʊʔ?) / C̣_, in -k-types
yn → un / C̣_ (may have stayed yn or → ɥn in at least one area?)
je jeʔ yeʔ → ɛ ɛʔ uɛʔ / C̣_
jew → au / C̣(C?)_
yen → uɛn / C̣_
{jawʔ,wawʔ} → ɔʔ / C̣_
aŋ jaŋ → uaŋ aŋ / C̣_