Index Diachronica: involving /T/

75 results from /T/   63 results to /T/   8 results with context involving /T/   

plain T[+fortis] T[+lenis]

from /T/

75 matches

10 Austronesian10.1.2 Proto-Austronesian to Proto-Philippine*T → t
10.1.2.10 Proto-Philippine to Waray*T → t
17 Indo-European17.2 Proto-Indo-European to Common AnatolianT h2 → D h3 / _#
T h2 → D h3 / V[-stress]_V[-stress]
T h2 → D h3 / ”Vː
T h2 → D h3 / ”W
17.2.1 Common Anatolian to HittiteD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
17.2.2 Common Anatolian to LuwianD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
17.2.3 Common Anatolian to LycianN{F[+voice],T} → nD
17.2.4 Common Anatolian to LydianT → D / N_
17.2.5 Common Anatolian to PalaicD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
29 Na-Dene29.1.1.1.1 Proto-Athabaskan to Ahtna{TŠ,TŠʷ} → TS
29.1.1.1.2 Proto-Athabaskan to Babine{TŠ,TŠʷ} → TS
29.1.1.1.3 Proto-Athabaskan to BeaverTS → TH (most often back to 3, however)
{TŠ,TŠʷ} → TS
T → TŠ / _{i,e,u}, in the British Columbian dialect
29.1.1.1.4 Proto-Athabaskan to Chilcotin{TŠ,TŠʷ} K → TS TŠ
29.1.1.1.5 Proto-Athabaskan to ChipewyanTS {TŠ,TŠʷ} K Q → TH TS TŠ K
29.1.1.1.6 Proto-Athabaskan to Dakelh{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.7 Proto-Athabaskan to Deg Hit’anTS TŠ → TH TS
TŠʷ → TṢ (→ TS in Kuskokwim dialect)
29.1.1.1.8 Proto-Athabaskan to Dena’ina{TŠ,TŠʷ} → TŠ (→ TS in Upper Inlet dialect)
29.1.1.1.9 Proto-Athabaskan to Dogrib{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.10 Proto-Athabaskan to Easter Gwich’inTS K → TŠ TS / _E
TS K → TH TŠ / else
TŠ TŠʷ Q → TS TṢ K
29.1.1.1.11 Proto-Athabaskan to HanTS TŠ TŠʷ K Q → TH TS TṢ TŠ K
29.1.1.1.12 Proto-Athabaskan to HolikachukTS → TH
TS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
29.1.1.1.14 Proto-Athabaskan to Lower KoyukonTS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
29.1.1.1.15 Proto-Athabaskan to Upper KoyukonTS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
29.1.1.1.16 Proto-Athabaskan to Upper Kuskokwim KolchanTŠ TŠʷ K Q → TS TṢ TŠ K
29.1.1.1.17 Proto-Athabaskan to Sarcee{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.18 Proto-Athabaskan to SekaniTS → TH (→ TS again in some areas)
{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ Q
T → TŠ / _{i,e,u} ! in Ware Sekani
29.1.1.1.29 Proto-Athabaskan to Bearlake Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.30 Proto-Athabaskan to Hare Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K → TS TŠ (with exceptions)
29.1.1.1.31 Proto-Athabaskan to Mountain Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.32 Proto-Athabaskan to Slavey Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.34 Tahltan-Kaska-Tagish to KaskaTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
29.1.1.1.35 Tahltan-Kaska-Tagish to Tagish{TŠ,TŠʷ} TS → TS TSʲ
29.1.1.1.36 Tahltan-Kaska-Tagish to Tahltan{TŠʷ,K} → TŠ (although /xʲ/ stays as such in a few dialects)
29.1.1.1.37 Proto-Athabaskan to TanacrossTS TŠ TŠʷ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.38 Proto-Athabaskan to Lower TananaTS TŠ TŠᵚ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.39 Proto-Athabaskan to Upper TananaTS TŠ TŠʷ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.40 Proto-Athabaskan to TsetsautTŠ → TS
29.1.1.1.41 Proto-Athabaskan to Northern TutchoneTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
29.1.1.1.42 Proto-Athabaskan to Southern TutchoneTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
36 Sino-Tibetan36.1 Proto-Sino-Tibetan to Middle Chineser-T- → Ṭ
36.3.2.1 Proto-rGyalrongic to bTshan Lat d Nt Nd st sd çT tr (ç)dr KT → tʰ t Ntʰ md zd st çtj trh (ç)tr kt
TS → dʒ / l_
NTS PTS KTS sTS çTS → {Ndz,mts} kts(ʰ) ptsʰ sts {sts,rj}
36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos Kiat st tr d sd (ç)dr Nt çT KT → t. s.d tr. t s.t (ç.)tr m.t. n.dr ɡ.t
lTS → l.dz
ts (r)dz dʒ PTS KTS sTS çTS → {tsʰ,s} (r)ts tsʰ ɡ.ts s.{ts,pj} {s.ts,br}
36.3.2.1.2 Proto-rGyalrongic to HanniuNTS → mnj
36.3.2.2.1 Proto-rGyalrongic to Kham ToçT → ʃt
ts {dz,KTS} NTS rdz dzl dʒ → s ts {dz,mtʃ.} rts tsl tʃ.
36.3.2.2.2 Proto-rGyalrongic to lCog Rtse(N)t (N)d st sd KT çT tr dr çtr → (N)tʰ mt zd st kt çt(j) trh tr çtr
ts (r)dz dzl dʒ NTS PTS Kts KTS sTS çTS → tsʰ (r)ts Ndz tsl ts ptç ktç kts sts {s,ç}ts
LTS → ldʒ
36.3.2.2.3 Proto-rGyalrongic to Patits dʒ NTS → {s,tʃ.} tʃ. m
36.3.2.2.4 Proto-rGyalrongic to Suo MoNt tr d KT çT → mt. tʂ t kt ʃt
lts rts NTS PTS STS → lɖʐ rts. {mdzr,mtʃ} nt. sts
36.3.2.2.6 Proto-rGyalrongic to Tsa Ku Naod(r) çT → t ʃt
ts dz NTS KTS sTS → tʃ ts {ts,m} ɡts sp
36.3.2.2.7 Proto-rGyalrongic to Tzu Ta{d,KT} st → tʃ zdʒ
NTS KTS lTS → mʈʂ {kts,ʈʂʰ} bɖʐ
36.3.2.2.8 Proto-rGyalrongic to Wassud KT → l kt
ts dzl NTS → {tʃ.,j} tsl m
38 Tai-Kadai38.1.1.4.1 North Tai to DioiTŠ → TS

to /T/

63 matches

17 Indo-European17.2.1 Common Anatolian to HittiteD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
17.2.2 Common Anatolian to LuwianD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
17.2.3 Common Anatolian to LycianD → T / #_
17.2.4 Common Anatolian to Lydianp d D → f ð T
17.2.5 Common Anatolian to PalaicD T → T T[+lenis] / #_
T D → T[+fortis] T[+lenis]
17.10 Proto-Indo-European to Proto-Indo-IranianḰ → TŠ
17.13 Proto-Indo-European to Proto-TocharianD(ʱ) → T
29 Na-Dene29.1.1.1.1 Proto-Athabaskan to Ahtna{TŠ,TŠʷ} → TS
K → TŠ / in Mentasta Ahtna
29.1.1.1.2 Proto-Athabaskan to Babine{TŠ,TŠʷ} → TS
29.1.1.1.3 Proto-Athabaskan to BeaverTS → TH (most often back to 3, however)
{TŠ,TŠʷ} → TS
K Q → TŠ K
T → TŠ / _{i,e,u}, in the British Columbian dialect
29.1.1.1.4 Proto-Athabaskan to Chilcotin{TŠ,TŠʷ} K → TS TŠ
29.1.1.1.5 Proto-Athabaskan to ChipewyanTS {TŠ,TŠʷ} K Q → TH TS TŠ K
29.1.1.1.6 Proto-Athabaskan to Dakelh{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.7 Proto-Athabaskan to Deg Hit’anTS TŠ → TH TS
TŠʷ → TṢ (→ TS in Kuskokwim dialect)
K → {K,TŠ}
29.1.1.1.8 Proto-Athabaskan to Dena’ina{TŠ,TŠʷ} → TŠ (→ TS in Upper Inlet dialect)
29.1.1.1.9 Proto-Athabaskan to Dogrib{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.10 Proto-Athabaskan to Easter Gwich’inTS K → TŠ TS / _E
TS K → TH TŠ / else
TŠ TŠʷ Q → TS TṢ K
29.1.1.1.11 Proto-Athabaskan to HanTS TŠ TŠʷ K Q → TH TS TṢ TŠ K
29.1.1.1.12 Proto-Athabaskan to HolikachukTS → TH
TS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
29.1.1.1.14 Proto-Athabaskan to Lower KoyukonTS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
29.1.1.1.15 Proto-Athabaskan to Upper KoyukonTS {TŠ,TŠʷ} → TŁ TS
K → TŠ
29.1.1.1.16 Proto-Athabaskan to Upper Kuskokwim KolchanTŠ TŠʷ K Q → TS TṢ TŠ K
29.1.1.1.17 Proto-Athabaskan to Sarcee{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.18 Proto-Athabaskan to SekaniTS → TH (→ TS again in some areas)
{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ Q
T → TŠ / _{i,e,u} ! in Ware Sekani
29.1.1.1.19 Proto-Athabaskan to Proto-Southern AthabaskanK → TS
29.1.1.1.29 Proto-Athabaskan to Bearlake Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.30 Proto-Athabaskan to Hare Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K → TS TŠ (with exceptions)
29.1.1.1.31 Proto-Athabaskan to Mountain Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.32 Proto-Athabaskan to Slavey Slavey-Hare{TŠ,TŠʷ} K Q → TS TŠ K
29.1.1.1.34 Tahltan-Kaska-Tagish to KaskaTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
K → TŠ (although /xʲ/ stays as such in a few dialects)
29.1.1.1.35 Tahltan-Kaska-Tagish to Tagish{TŠ,TŠʷ} TS → TS TSʲ
29.1.1.1.36 Tahltan-Kaska-Tagish to Tahltan{TŠʷ,K} → TŠ (although /xʲ/ stays as such in a few dialects)
29.1.1.1.37 Proto-Athabaskan to TanacrossK → TŠ / ! _$
TS TŠ TŠʷ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.38 Proto-Athabaskan to Lower TananaK → TŠ / ! _$
TS TŠ TŠᵚ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.39 Proto-Athabaskan to Upper TananaK → TŠ / ! _$
TS TŠ TŠʷ Q → TH TS TṢ K
29.1.1.1.40 Proto-Athabaskan to TsetsautTŠ → TS
K Q → TŠ K
29.1.1.1.41 Proto-Athabaskan to Northern TutchoneTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
K → TŠ (although /xʲ/ remained as such in a few dialects)
29.1.1.1.42 Proto-Athabaskan to Southern TutchoneTS {TŠ,TŠʷ} → TH TS
K → TŠ (although /xʲ/ remained as such in a few dialects)
36 Sino-Tibetan36.1 Proto-Sino-Tibetan to Middle Chineser-T- → Ṭ
Cl- → T(ʑ)-
38 Tai-Kadai38.1.1.4.1 North Tai to DioiTŠ → TS

with context involving /T/

8 matches

17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishɛl → lɔ / T_T “in certain cases (mostly after a PSl. palato-alveolar”)
ɔl ɔr ɛl ɛr → lɔ rɔ lɛ rɛ / T_T
ɔr ɔl → ra la / #_T “in syllables with long vowels”
ɔr ɔl → rɔ lɔ / #_T
36 Sino-Tibetan36.3.1.1 Proto-Naish to Lazea u i iN → e y ɯ i / T_%
36.3.1.2 Proto-Naish to Mosuo (Na)a → e / {R,T}_%
{iN,u} i → i ɯ / T_
36.3.1.3 Proto-Naish to Naxia iN {i,u} → e ɚɯ / T_%