Index Diachronica: involving /V[-round]/

1 result from /V[-round]/   2 results to /V[-round]/   

from /V[-round]/

1 match

30 Niger-Congo30.1 Proto-Potou-Akanic-Bantu to Proto-Bantui ı̃ V[-round] → uɪ uɪ̃ V[+round] / Cʷ_

to /V[-round]/

2 matches

8 Altaic8.5.1 Proto-Turkic to Proto-KypchakV → V[- round] / U_
30 Niger-Congo30.2.1.1 Proto-Akanic to AkanV → V[-round] / #C[+dorsal]_C[-labial]