Index Diachronica: involving /V0/

20 results from /V0/   37 results to /V0/   9 results with context involving /V0/   

plain V0[+nasal] V0[-nasal] V03 V03ː V0ː V0ː[-accent]

from /V0/

20 matches

10 Austronesian10.2.2 Proto-Malayo-Polynesian to ChamorroV0V0 → V0
10.2.6.1 Proto-North Sarawak to KiputV0V0 → V0
10.3.2 Proto-Oceanic to HiwV0V0 → V0
10.3.4 Proto-Oceanic to MwotlapV0V0 → V0
17 Indo-European17.12.1.1.3 Latin to French— V0V0 → V0ː
V0V0 → V0
17.12.1.1.5 Latin to PortugueseV0V0 → V0ː
V0[+nas]V0[-nas] → V0[+nas]
V0V0 → V0 (irregular)
17.12.1.1.8 Latin to RomanianV0V0 → V0ː
18 Je-Tupı́-Carib18.4.2 Proto-Tupí-Guaraní to CocamaV0ʔV0 → V0ː
28 Muskogean28.1.2 Proto-Eastern Muskogean to CreekV0xV0 → V0ː
31 Nyulnyulan31.1 Proto-Nyulnyulan to BardiV0 → ∅ / V(C)(C)V0(C)(C)_# (with some exceptions)
35 Salishan35.1.3 Proto-Central Salish to Cowichan HalkomelemV03ʔ(V0) → {V03ː,V03ʔV0}
35.1.4 Proto-Central Salish to Musqueam HalkomelemV03ʔV0 → {V3ː,V03ʔV0}
35.1.5 Proto-Central Salish to KlallamV03ʔ(V0) → V03ʔV0
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.1 Proto-Northern Iroquoian to Cayuga”V0V0 → V0ː[-accent]
37.1.2.4 Proto-Northern Iroquoian to Proto-Mohawk-OneidaCʔV0 → CV0ʔV0
37.1.2.4.1 Proto-Mohawk-Oneida to MohawkV0 → ∅ / ”VC(C)(C)V0ʔ_C(C)(C)#
37.2.3 Proto-Siouan to MandanCʔV0 → CV0ʔV0

to /V0/

37 matches

10 Austronesian10.2.2 Proto-Malayo-Polynesian to ChamorroV0V0 → V0
10.2.6.1 Proto-North Sarawak to KiputV0V0 → V0
10.3.2 Proto-Oceanic to HiwV0V0 → V0
10.3.4 Proto-Oceanic to MwotlapV0V0 → V0
17 Indo-European17.12.1.1.3 Latin to French— V0V0 → V0ː
V0V0 → V0
17.12.1.1.5 Latin to PortugueseV0V0 → V0ː
V0[+nas]V0[-nas] → V0[+nas]
V0V0 → V0 (irregular)
17.12.1.1.8 Latin to RomanianV0V0 → V0ː
18 Je-Tupı́-Carib18.4.2 Proto-Tupí-Guaraní to CocamaV0ʔV0 → V0ː
28 Muskogean28.1.2 Proto-Eastern Muskogean to CreekV0xV0 → V0ː
35 Salishan35.1.2 Proto-Central Salish to Chilliwack Halkomelem∅ → V0 / ”V03_
35.1.3 Proto-Central Salish to Cowichan HalkomelemV03ʔ(V0) → {V03ː,V03ʔV0}
35.1.4 Proto-Central Salish to Musqueam HalkomelemV03ʔV0 → {V3ː,V03ʔV0}
35.1.5 Proto-Central Salish to KlallamV03ʔ(V0) → V03ʔV0
35.1.7 Proto-Central Salish to Nooksack∅ → V0 / ”V03ʔ_
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.1 Proto-Northern Iroquoian to Cayuga”V0V0 → V0ː[-accent]
37.1.2.4 Proto-Northern Iroquoian to Proto-Mohawk-OneidaCʔV0 → CV0ʔV0
37.2.2 Proto-Siouan to Dakotamn → mV0nV0 / #_
km → kV0mV0
37.2.3 Proto-Siouan to MandanCʔV0 → CV0ʔV0
tʲr → sV0rV0
mn → mV0nV0 / #_
mn → mV0nV0 / {C,V}_{C,V}
sn → {ʃV0nV0,sV0rV0}
km → kV0pV0
37.2.4 Proto-Siouan to Proto-Čiwere-Winnebagokr → kV0rV0
37.2.4.1 Proto-Čiwere-Winnebago to Čiweretʲr → ʃV0rV0
37.2.4.2 Proto-Čiwere-Winnebago to Winnebagopr {sr,xr} sn km → pV0rV0 ʃV0rV0 sV0nV0 kV0wV0
37.2.5 Proto-Siouan to Proto-Crow-Hidatsawt → wV0tV0
37.2.5.2 Proto-Crow-Hidatsa to Hidatsakr → kV0rV0 / #_
sn → tsV0rV0
37.2.6.2 Proto-Dhegiha to Omaha-Poncamn → mV0nV0 / #_
37.2.7.2 Proto-Ohio-Valley to Ofosr kr → ft kV0lV0
37.2.7.3 Proto-Ohio-Valley to Tutelomn → mV0nV0 / #_ (in morphemes)
sn → sV0nV0

with context involving /V0/

9 matches

10 Austronesian10.2.6 Proto-Malayo-Polynesian to Proto-North Sarawakh → ʔ / V0_V0
28 Muskogean28.1.3 Proto-Eastern Muskogean to Hitchitix → j / V0_V0
28.1.5 Proto-Eastern Muskogean to Mikasurix → j / V0_V0
31 Nyulnyulan31.1 Proto-Nyulnyulan to Bardi{w,j} → ∅ / V0_V0
V0 → ∅ / V(C)(C)V0(C)(C)_# (with some exceptions)
35 Salishan35.1.2 Proto-Central Salish to Chilliwack Halkomelem∅ → V0 / ”V03_
35.1.7 Proto-Central Salish to Nooksack∅ → V0 / ”V03ʔ_
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.4.1 Proto-Mohawk-Oneida to MohawkV0 → ∅ / ”VC(C)(C)V0ʔ_C(C)(C)#
42 Uralic42.1.1.1.1 Proto-Finnish to Standard Finnishɣ → ʔ / VV0_V0 ! V0 = U