Index Diachronica: involving /Z[-voice]/

to /Z[-voice]/

1 match

30 Niger-Congo30.2.1 Proto-Potou-Akanic to Proto-AkanicR[-voiced] R[+voiced] W → Z[-voiced] O[-voiced] F / #_