Index Diachronica: involving /cç/

plain cçʼ

to /cç/

2 matches

12 Northwest Caucasian12.2.2 Proto-Circassian to Kabardiantsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
36 Sino-Tibetan36.3.2.2.4 Proto-rGyalrongic to Suo Moɡj → cç ? (might be → tsç?)