Index Diachronica: involving /dʲ/

8 results from /dʲ/   8 results to /dʲ/   

from /dʲ/

8 matches

8 Altaic8.5 Proto-Altaic to Proto-Turkic{d,n}ʲ sʲ → j ʃ / #_
9 Austroasiatic9.1.2.1 Middle Vietnamese to Hanoi Vietnamese{β,w} {dʲ,ɟ} → v z
9.1.2.2 Middle Vietnamese to Saigon Vietnamesedʲ ɟ → z j
17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishtʲ dʲ sʲ zʲ nʲ rʲ l lʲ → tɕ dʒ ɕ ʑ ȵ r ɫ l (this last probably not before /i/)
zdʲ stʲ → {ʑ,ɕ} {s,ɕ} / _n
dʲ → ∅ / r_n
tʲ dʲ → t d / _{l,n,ɲ,r,ʐ}
17.12.1.1.5 Latin to Portugueseɡ → ɡʲ → dʲ → dʒ → ʒ / #_{i,e}

to /dʲ/

8 matches

9 Austroasiatic9.1.2 Proto-Vietic to Middle Vietnamese(h)ə{p,b} (h)ə{t,d} (h)ə{c,ɟ} (h)ə{k,ɡ} → β dʲ ɟ ɡ
{pj,bj} {tj,dj} {cj,ɟj} → {β,w} dʲ ɟ
17 Indo-European17.7.3.1.3 Old Norse to Shetland Norntː → {tʲ,dʲ}
17.12.1.1.5 Latin to Portugueseɡ → ɡʲ → dʲ → dʒ → ʒ / #_{i,e}
23 Macro-Chibchan23.1.1.1.5 Proto-Chibchan to Motilóns(V)d → dʲ
30 Niger-Congo30.1.1.1 Proto-Bantu to Sebirwat d l → {ʈ,tʲ} {ɖ,dʲ} {ɭ,lʲ,ʎ} (The paper is a bit unclear as to which is meant, as the transcription and the textual aspects of the paper seem to disagree here)
42 Uralic42.1.2 Proto-Finnic to Livonianp t(ʲ) s(ʲ) k → b d(ʲ) z(ʲ) ɡ / ! #_ or adjacent to C[-voice]
dj lj rj ɡj → dʲ lːʲ rːʲ jɡ