Index Diachronica: involving /kʼ/

49 results from /kʼ/   33 results to /kʼ/   1 result with context involving /kʼ/   

kʲʼ kʷʲʼ kʷʼ plain kːʼ

from /kʼ/

49 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1.7 North Omotic to Yemsakʼ → k / #
6.1.2.1 South Omotic to Aarikʼ → q
6.1.2.2 South Omotic to Dimekʼ → ɡʼ / #_
6.2.1.1.1 Proto-Agaw to Awngikʼ kʷʼ → {ɣ,q} ɣʷ
6.2.1.1.3 Proto-Agaw to Kemantneykʼ → χʷ / #_
kʷʼ → χʷ
6.2.1.1.4 Proto-Agaw to Xamtangakʼ → {χʷ,qʷ} / #_
kʼ → q / else
6.2.2.1.4 Proto-Boreafrasian to Proto-Semitickʼ(w) → k / #dlV_
11 Northeast Caucasian11.3 Proto-Northeast Caucasian to Khinalugkː kʼ ɡ → k {kʼ,ɡ} {kʼ,kː}
11.7.2 Proto-Tsezic to Tsezkːʼ ɡ → k kʼ
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgikʷʲʼ → kʷʼ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiank kʼ ɡ → kʲ kʲʼ ɡʲ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghekʲʼ → tʃʼ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghekʲ(ː) kʲʼ ɡʲ → tʃ(ː) tʃʼ dʑ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghekʲ(ː) kʲʼ kʷː ɡʲ → tʃ tʃʼ kʷ dʑ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardiantsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhk kʼ ɡ x ɣ → kʲ kʲʼ ɡʲ ɕ ɣ~ʁ
13 Chumashan13.6 Proto-Chumash to Ventureñopʼ kʼ qʼ → p k q
19 Kartvelian19.2 Proto-Kartvellian to Svank kʼ → {k,tʃ} {kʼ,tʃʼ}
26 Mande26.1 Proto-Mande to Bobotʼ {kʼ,ɡ} → t k
26.2 Proto-Mande to Busatʼ kʼ → t k
26.3 Proto-Mande to Dantʼ kʼ → t k
26.4 Proto-Mande to Gurotʼ kʼ → t k
26.5 Proto-Mande to Kono-Vaitʼ kʼ → t k
26.6 Proto-Mande to Southwest Mande{tʼ,d} {kʼ,ɡ} → l k
26.7 Proto-Mande to Mandekantʼ kʼ → t k
26.8 Proto-Mande to Manotʼ kʼ → t k
26.9 Proto-Mande to Mwatʼ kʼ → t k
26.10 Proto-Mande to Santʼ kʼ → t k
26.11 Proto-Mande to Semblatʼ {kʼ,ɡ,w} → {t,d} k
26.12 Proto-Mande to Soninkatʼ {kʼ,ɡ} → {t,d} k
29 Na-Dene29.1 Proto-Na-Dene to Proto-Athabaskan-Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz s
29.1.1 Proto-Athabaskan-Eyak to Proto-Athabaskank kʼ kʷ kʷʼ ɡ ɡʷ → kʲ kʲʼ tʂ tʂʼ ɡʲ ɖʐ
29.1.2 Proto-Athabaskan-Eyak to Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz {s,ʃ}
29.2 Proto-Na-Dene to Tlingitkʲ kʲʼ → {k,ʃ} kʼ
k(ʷ)ʼ → {x,k}(ʷ)ʼ
33 Penutian33.2.2 Proto-Wintuan to Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(h) tʃʼ kʰ kʼ
33.2.3 Proto-Wintuan to South Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(ʰ) tʃʼ k(ʰ) kʼ
34 Quechumaran34.1 Proto-Quechumaran to Ayachucopʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t tʃ k q
34.4 Proto-Quechumaran to Huaráspʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t ts k q
34.5 Proto-Quechumaran to Putamayopʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
34.6 Proto-Quechumaran to Quitopʼ kʼ qʼ → p k q
kʼ → h / j_
34.7 Proto-Quechumaran to Riobambapʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
34.8 Proto-Quechumaran to Santiagopʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t tʃ k q
34.9 Proto-Quechumaran to Tenapʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
39 Tanoan39.1 Proto-Tanoan to Jimezk(ʷ)ʰ kʷ(ʼ) ɡ ɡʷ → h ɡ k kʷ
39.2 Proto-Tanoan to Kiowakʷ kʷʰ kʷʼ ɡʷ → k kʰ kʼ ɡ

to /kʼ/

33 matches

6 Afro-Asiatic6.2.1.1.4 Proto-Agaw to Xamtangak → {k(ʼ),q}
11 Northeast Caucasian11.3 Proto-Northeast Caucasian to Khinalugtɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → k {k,xʲ} {kʼ,ɡ} {kʼ,kː} kʼ
kː kʼ ɡ → k {kʼ,ɡ} {kʼ,kː}
11.4 Proto-Northeast Caucasian to Laktɬ tɬː tɬ(ː)ʼ dɮ → xʲ xː kʼ {kː,l}
11.5.1 Proto-Lezgic to Agultɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ x kʼ kː {,j,xʲ}
11.5.2 Proto-Lezgic to Architɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → ɬ ɬ(ː) kʼ tɬʼ tɬː
11.5.3 Proto-Lezgic to Lezghitɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ {ɣʲ,ɡ} qʼ k(ʼ) {kː,ɣʲ}
11.7.2 Proto-Tsezic to Tsezkːʼ ɡ → k kʼ
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgikʷʲʼ → kʷʼ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiank kʼ ɡ → kʲ kʲʼ ɡʲ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhk kʼ ɡ x ɣ → kʲ kʲʼ ɡʲ ɕ ɣ~ʁ
kʲʷː xʲʷ ɣʲʷ(?) → ɡʲ kʲʼ xʲ ʁʲ
19 Kartvelian19.2 Proto-Kartvellian to Svank kʼ → {k,tʃ} {kʼ,tʃʼ}
tʃ ʈʂ tɬʼ tʃʼ ʈʂʼ → {tʃk,ʃɡ} tʃ h {ʃkʼ,tʃʼkʼ} tʃʼ
19.3 Proto-Kartvelian to Zanq qʼ → x {kʼ,qʼ,ʔ}
tʃ ʈʂ {tɬʼ,ʈʂʼ} tʃʼʼ → tʃk tʃ tʃʼ {tsʼkʼ,tʃʼkʼ}
20 Khoisan20.1.8 Proto-Khoe to Tetits dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixats dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
27 Mayan27.1 Proto-Mayan to Ch’olanq(ʼ) → k(ʼ)
27.3 Proto-Mayan to Huastecanq(ʼ) → k(ʼ)
27.8 Proto-Mayan to Q’anjob’alanq(ʼ) → k(ʼ)
27.9 Proto-Mayan to Tzeltalanq(ʼ) → k(ʼ)
27.10 Proto-Mayan to Yucatecanq(ʼ) → k(ʼ)
29 Na-Dene29.1.1 Proto-Athabaskan-Eyak to Proto-Athabaskank kʼ kʷ kʷʼ ɡ ɡʷ → kʲ kʲʼ tʂ tʂʼ ɡʲ ɖʐ
29.1.1.1.9 Proto-Athabaskan to Dogribts tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.1.1.1.29 Proto-Athabaskan to Bearlake Slavey-Harets tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.2 Proto-Na-Dene to Tlingitkʲ kʲʼ → {k,ʃ} kʼ
k(ʷ)ʼ → {x,k}(ʷ)ʼ
33 Penutian33.2.2 Proto-Wintuan to Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(h) tʃʼ kʰ kʼ
33.2.3 Proto-Wintuan to South Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(ʰ) tʃʼ k(ʰ) kʼ
36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàb d dz ɡ → {p,pʼ} {t,tʼ} {ts,tsʼ} {k,kʼ}
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.1.2 Cayuga to Lower Cayugatʔ tsʔ kʔ kʷʔ → tʼ tsʼ kʼ kʷʼ
39 Tanoan39.2 Proto-Tanoan to Kiowakʷ kʷʰ kʷʼ ɡʷ → k kʰ kʼ ɡ

with context involving /kʼ/

1 match

6 Afro-Asiatic6.1.1 Proto-Omotic to North Omotice o → i u / #{k(ʼ),x}_{t(ʼ),tsʼ}