Index Diachronica: involving /nː/

18 results from /nː/   18 results to /nː/   1 result with context involving /nː/   

plain n̩ː n̲ː

from /nː/

18 matches

14 Elamo-Dravidian14.1 Proto-Elamo-Dravidian to Proto-Dravidiann nː rn → {n̲,r} n̲(ː) ɳ / V_V
nː → n̲(ː)
17 Indo-European17.7.1 Common Germanic to Gothicnː → n / _C ! _j
17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norsel(ː)ʀ n(ː)ʀ → lː nː / ”Vː_ (or all V_ ?)
nː lː rː sː → n l r s / C_
lː nː → l n / C_#
ðl(ː) ðn(ː) → lː nː
nː → ð / _{r,ʀ}
17.7.3.1.1 Old Norse to Early Icelandicnː → tn̥ / V_#
nː → tn / V_
nː → n
17.7.3.1.3 Old Norse to Shetland Nornnd ld (→ nː lː ?) → ɲ ʎ
nː → ɲ(d)
17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinn̩ː → n
17.12.1.1.2 Latin to Catalanmn → nː → ɲ
lː nː → ʎ ɲ
17.12.1.1.10 Vulgar Latin to Spanishnː lː ɾɾ → ɲ ʎ r
43 Uto-Aztecan43.5.1.2 Proto-Mono-Kawaiisu to Mononː → h

to /nː/

18 matches

7 Algonquian7.4 Proto-Algonquian to Blackfoottem {k,p}en → mː nː
14 Elamo-Dravidian14.1 Proto-Elamo-Dravidian to Proto-Dravidiann nː rn → {n̲,r} n̲(ː) ɳ / V_V
nː → n̲(ː)
17 Indo-European17.5.1 Proto-Indo-European to Old Irish— hn hm → nː mː / [anything]_ (“[t]his change is a bit speculative”)
17.5.2 Proto-Celtic to Middle Welshmb nd ŋɡ → mː nː ŋː
17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norseʀn → nː
l(ː)ʀ n(ː)ʀ → lː nː / ”Vː_ (or all V_ ?)
ðl(ː) ðn(ː) → lː nː
lθ nθ → lː nː
lθ nθ → lː nː
17.7.3.1.3 Old Norse to Shetland Nornnd ld (→ nː lː ?) → ɲ ʎ
17.12.1.1.2 Latin to Catalanmn → nː → ɲ
17.12.1.1.6 Vulgar Latin to Old Provençalmn → mpn → nː (dialectal)
17.12.1.1.9 Latin to Sardinianɡn → nː
17.12.1.1.10 Vulgar Latin to Spanishmb mn → mː nː
42 Uralic42.1.1.1 Proto-Finnic to Proto-Finnish{p,t,k}({p,t,k})n {p,t,k}({p,t,k})m → nː mː
42.1.1.1.1 Proto-Finnish to Standard Finnishmb nd ŋɡ → mː nː ŋː
44 Vasconic44.1 Proto-Vasconic to Aquitaniann[+ fortis] → n(ː) / V_V

with context involving /nː/

1 match

17 Indo-European17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norses → ts / {l,n}ː_