Index Diachronica: involving /n̥/

12 results from /n̥/   8 results to /n̥/   

from /n̥/

12 matches

9 Austroasiatic9.1.1 Proto-Vietic to Muong Khen{n̥j,nj,ɲ̊j,ɲj} → ɲ j
9.1.2 Proto-Vietic to Middle Vietnamese{n̥j,nj,ɲ̊j,ɲj} → ɲ (Thompson appears to me to have hedged a bit on the last one; based on other evidence in the paper I’m sticking this one as a palatal nasal)
10 Austronesian10.3.5.3 Proto-New Caledonia to Nemi-Pije-Fwain n̥ → ɲ ɲ̊ / _E
17 Indo-European17.7.3.1.1 Old Norse to Early Icelandic{n̥n,nn̥ → tn̥ / V_
nn̥,n̥n → n̥
{r̥n,r̥n̥,rn̥ → tn̥
n̥ → m̥ / p_#
17.12.1 Proto-Italic to Proto-Latino-Falsicanm̥ n̥ → em en
36 Sino-Tibetan36.3.1.1 Proto-Naish to Lazen̥ → l̥ / %_V
36.3.1.2 Proto-Naish to Mosuo (Na)n̥ → l̥ / %_V
36.3.1.3 Proto-Naish to Naxin̥ → l̥ → h / %_V
38 Tai-Kadai38.1.1.4 Proto-Tai to North Taim̥ n̥ → m n

to /n̥/

8 matches

17 Indo-European17.5.2 Proto-Celtic to Middle Welshmp nt ŋk → m̥ n̥ ŋ̊
17.7.3.1.1 Old Norse to Early Icelandic{n̥n,nn̥ → tn̥ / V_
nː → tn̥ / V_#
nn̥,n̥n → n̥
{r̥n,r̥n̥,rn̥ → tn̥
rn → tn̥ / _#
hr hn → r̥ n̥ / #_
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.6 Proto-Northern Iroquoian to Tuscaroran r w j → n̥ r̥ w̥ j̊ / _{#,O}