Index Diachronica: involving /oə/

1 result from /oə/   1 result to /oə/   

from /oə/

1 match

17 Indo-European17.7.2.1.6 Early Modern English to Australian Englishoə → oː

to /oə/

1 match

6 Afro-Asiatic6.2.2.1.18 Proto-Semitic to Biblical Hebrew— i iː u uː → eə iːə oə uːə / _R