Index Diachronica: involving /[+same POA]/

to /[+same POA]/

4 matches

41 Trans-New Guinea41.5.2.1 Proto-Kainantu to AuyanaN → [+ same POA] / _C
41.5.2.3 Proto-Kainantu to GadsupN → [+ same POA] / _C
44 Vasconic44.1 Proto-Vasconic to AquitanianN → [+ same POA] / _S
44.2 Proto-Basque to BasqueN → [+ same POA] / _C