Index Diachronica: involving /æi/

4 results from /æi/   1 result to /æi/   

from /æi/

4 matches

17 Indo-European17.7.3 Common Germanic to Proto-Norseo(u) {ɔ,ɑ,au,ai,æ} {ja,jE,æ(i),e(i),y} → u a i
17.7.3.1 Proto-Norse to Old Norseau {ai,ey,ei} æ{y,i} øy Vː → o e æ ø V / #(C)(C)(C)_CC
{æ,e}i ai au w{ɪ,i} wy wV iu Vː → eː aː oː weː woː wVː eː oː V
46 Vowel Shifts46.10 Late Proto-Finnic to Savonian Vowel Shiftɑː æː ɑi æi → uɑ iæ ɑe æe

to /æi/

1 match

17 Indo-European17.7.3.1.3 Old Norse to Shetland Norn{u,o}(ː) a aː {ɒ,œ,y} e i(ː) → {o,ɔ}(i) æ(i) {ɔ,ɒ}(i) {o,ɔ}(i) {æ,e} / _{Ḱ,Cʲ}