Index Diachronica: involving /əi/

15 results from /əi/   10 results to /əi/   

uəi

from /əi/

15 matches

17 Indo-European17.7.2.1.9 Early Northern Middle English to Scots— əi → aɪ / _{r,F[+voiced],$,#} (pursuant to the above)
38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowu̯əi uəi uai i̯əu iau → oːi uːi uːiau oːu
əi → ai
u̯əi → oːi
{uəi,uai} iau → uːi eːu
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Ai{əi,ɛi,ei} → ai
u̯əi ɔi → (w)iː oːi
uəi uai iau → iː oːi eːu
38.1.1.4.3 North Tai to Wu-Mingəi → ai
38.1.1.5.2 Southwest Tai to Lüəi → ai
38.1.1.5.3 Southwest Tai to Shanəi → ai
38.1.1.5.4 Southwest Tai to Siamese{u̯əi,ɔi} → ɔːi
uəi → uai
38.1.1.5.6 Southwest Tai to White Taiəi → ai
46 Vowel Shifts46.5 Old English-to-Scots Vowel Shifts— əi → aɪ / _{r,F[+voiced],$,#} (pursuant to the above)

to /əi/

10 matches

17 Indo-European17.7.2.1.9 Early Northern Middle English to Scots— ai → ɛi → əi / when stem-final
— ai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
— ɛː → ɛi (→ əi?) / in some northern varieties
— iː eː ɛː aː oː uː {øː,yː} → əi i {i,e} e o u ø
36 Sino-Tibetan36.3.2.2.5 Proto-rGyalrongic to Trungi → əi / _#
38 Tai-Kadai38.1.1.4 Proto-Tai to North Taiɛi ei → ai əi
46 Vowel Shifts46.5 Old English-to-Scots Vowel Shiftsai → ɛi → əi / when stem-final
ai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
ɛː → ɛi (→ əi?) / in some northern varieties
iː eː ɛː aː oː uː {øː,yː} → əi i {i,e} e o u ø