Index Diachronica: involving /ɯ/

3 results from /ɯ/   14 results to /ɯ/   6 results with context involving /ɯ/   

from /ɯ/

3 matches

8 Altaic8.5.1.2 Proto-Kypchak to Kyrgyz{u,ɯ}w {i,y}w aw {æ,e}w → uː yː oː øː
8.5.2 Proto-Turkic to Sakhaa{ɡ̌(ɯ),b} {o{ɡ̌,b},aɡ̌u} u{ɡ̌,b} → ɰa wo uː
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnicô → ɯ → i / _(X)CA

to /ɯ/

14 matches

8 Altaic8.5 Proto-Altaic to Proto-Turkica e i u æ ø y → a {a,ʌ,e} {ɯ,i} {u,o} {ia,ja,ɛ} {ia,ja} ɯ / _Ca
a e i æ ø y → {o,ja,aj} {ʌ,ɜ} ɯ {ia,ja} {o,u} {u,o} / _Co
e i æ ø y → {ɛ,a,ʌ} {ɯ,i} {e,a} {u,o} ɯ / _Cu
10 Austronesian10.2.6.2.1 Proto-Kenyah to Òma Lónghu → ɯ / _(C)# ! _ʔ#
36 Sino-Tibetan36.3.1.1 Proto-Naish to Lazea u i iN → e y ɯ i / T_%
{a,i} → ɯ / R_%
36.3.1.2 Proto-Naish to Mosuo (Na){iN,u} i → i ɯ / T_
i → ɯ / {R,Kr}_
36.3.1.3 Proto-Naish to Naxia iN {i,u} → e ɚɯ / T_%
a → ɯ / {R,w}_%
i → ɯ / {R,kr}_%
36.3.2.2 Proto-rGyalrongic to Japhugu o → ɯ u / _#
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnicô → ɯ → i / _(X)CA
46 Vowel Shifts46.2 California Vowel Shift (English)u → {iʊ̯,ʉ,ɯ}

with context involving /ɯ/

6 matches

8 Altaic8.5.1.1 Proto-Kypchak to Kazakhw → ∅ / ɯ_
10 Austronesian10.2.6.2.1 Proto-Kenyah to Òma Lónghi u → e o / _Cɯ#
{p,t} {m,n} → k ŋ / ɯ_#
38 Tai-Kadai38.1.1.3 Proto-Tai to Central Tail → ∅ / p_{ɯ,e,i}
38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowpr → pʰ / _{ɯ,e,i}
38.1.1.3.2 Central Tai to Nungpr → pʰ / _{ɯ,e,i}