Index Diachronica: involving /ʃː/

29 results from /ʃː/   17 results to /ʃː/   

from /ʃː/

29 matches

11 Northeast Caucasian11.1.3 Proto-Avar-Andic to Avartʃ tʃː tʃːʼ dʒ → ts(?) tʃ tʃ(ː)ʼ tsʼ
11.2 Proto-Northeast Caucasian to Dargitʃ tʃː dʒ → {tsʼ,tʃʼ} ʒ ts
ʃ ʃː ɬ ɬː → {s,ʃ} ʃ xʲ {xʲ,ʃ}
11.3 Proto-Northeast Caucasian to Khinalug{tʃ(ː),dʒ} → tʃʼ
11.4 Proto-Northeast Caucasian to Laktʃ tʃː dʒ → {ts,tʃ} {tsʼ,tʃʼ} tʃ(ː)ʼ
11.5.2 Proto-Lezgic to Architʃ(ː) dʒ → ʃ tʃ
11.5.3 Proto-Lezgic to Lezghiʃː ɬ ɬː x xː → ɣʲ j ʃ ɣ x
11.5.4 Proto-Lezgic to Rutultʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} ʃ tʃ
11.5.5 Proto-Lezgic to Tabassarantʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} {tʃ,dʒ} {tʃː,tʃʼ}(?)
ɬ {ʃː,ɬː} xː → xʲ ʃ x
11.5.6 Proto-Lezgic to Uditʃ tʃː tʃʼ tʃːʼ dʒ → {∅,ʃ} tʃ ∅ tʃʼ {dʒ,tʃ}
11.6 Proto-Northeast Caucasian to Nakhtsː tʃː → ts tʃ / #_
{tsː,tʃː,dz,dʒ} → tː / _#
ʃː ɬː xː → ʃ ɬ x
11.7 Proto-Northeast Caucasian to Proto-Tsezictʃ {tʃː,dʒ} → ʃ tʃ (the change of *tʃːʼ is conjectured for Bezhta, as the change is only listed in Tsez, but given the development of *tsːʼ I don’t find it unreasonable to put it here)
11.7.2 Proto-Tsezic to Tsezsː ʃ ʃː ɬ ɬː x → s ʒ ʃ l ɬ ɣ
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgiʃ(~ʃː) ʒ → sʲ sʲ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianʃ(~ʃː) → s
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghepː tː tsː tsʷ ʃː tʃː tɕː kʲː kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → p t ts tʃʷ ʃ ɕ tɕ tʃ kʷ qː qʷ
ʂː ʃː → ʂ ʃ
12.2.1.3 Adyghe to Shapsug Adyghepː tː tsː tsʷː ʃː tsː tcː kʲː kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → p t ts tʃʷ ʃ tʃ tɕ kʲ kʷ χ~q χʷ~qʷ
ʂː ʃː → ʂ ʃ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghepː tː tsː tsʷː ʃː tʃː tɕː → p t ts tsʷʲ ʃ tʃ tɕ
ʂː ʃː → ʂ ʃ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardianpː tː tsː tsʷː ʃː {tʃː,tɕː} kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → b d dz v ɕ ʒ dʒ ɡʷ qʼ~qχ qʷʼ~qχʷ
ʂː ʃː → ɕ ʒ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhʃ(~ʃː) ʒ → s z
17 Indo-European17.12.1.1.6 Vulgar Latin to Old Provençal{tʃ(ː),kʷ}j → ts
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnictʃ tʃː → t tʃ

to /ʃː/

17 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1.5 North Omotic to Shekkachos2 → {s,tʃː} / V_
6.1.2.2 South Omotic to Dimes2 s3 → tʃː tʃ / V_
6.2.2.1.7 Classical Arabic to Egyptian Arabic{{s,z}(ˤ),ʒ}ʃ → ʃː
7 Algonquian7.13 Proto-Algonquian to Miami-Illinoishs hʃ → sː ʃː / sporadic, usually {#,V[+front]}_
11 Northeast Caucasian11.5.1 Proto-Lezgic to Agultʃːʼ → tʃː
11.5.3 Proto-Lezgic to Lezghi{ts,st} tsː tsːʼ dz → {ʃ,tʃ} tʃ(ʼ) {tʃː,dʒ}
11.5.5 Proto-Lezgic to Tabassarantʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} {tʃ,dʒ} {tʃː,tʃʼ}(?)
12 Northwest Caucasian12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianɕ(ː) ʑ → ʃ(ː) ʒ
ʃʷ(ː) ʒʷ → ʃ(ː) ʒ
tcʷ(ː) tɕʷʼ → tʃ(ː) tʃʼ
ɕʷ ɕʷ ʑʷ → sʲ ʃː zʲ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tʃ(ː) tʃʼ ħ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghekʲ(ː) kʲʼ ɡʲ → tʃ(ː) tʃʼ dʑ
14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamilcː → tʃː “(most dialects)”
17 Indo-European17.10 Proto-Indo-European to Proto-Indo-Iraniantʃʃ → ʃː
17.10.1.3 Proto-Indo-Aryan to Northwestern Middle Indo-Aryankʂ → tʃː
17.10.1.4 Proto-Indo-Aryan to Western Middle Indo-Aryankʂ → tʃː