Index Diachronica: involving /eɑ/

from /eɑ/

8 matches

17 Indo-European17.7.2.1.2 Old English to Kentish Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.3 Old English to Midlands Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.8 Old English to Northern Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw
17.7.2.1.12 Old English to Southern Middle Englisheɑ eːɑ eo eːo → ɑ ɛː e eː
{eɑh,eɑç,eɑx,eɑʝ,eɑɣ} → ɑw