Index Diachronica: involving /oe/

9 results from /oe/   6 results to /oe/   

from /oe/

9 matches

17 Indo-European17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinoj → oi → oe → uː
17.12.1.1.2 Latin to Catalanoe → {e,ɛ}
17.12.1.1.3 Latin to French— {eː,i,oe} → é
— {e(ː),i,ae,oe} → e
— {e(ː),i,ae,oe} → e
17.12.1.1.5 Latin to Portugueseaː oe → a e
17.12.1.1.8 Latin to Romanian— eː,i,oe → e
— {e(ː),i,ae,oe} → e
— {e(ː),i,ae,oe} → e / _#

to /oe/

6 matches

16 Extended West Papuan16.1.5 Proto-Tabla-Sentani to Tablaoi → oe
17 Indo-European17.7.2.1.9 Early Northern Middle English to Scots— ai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinoj → oi → oe → uː
30 Niger-Congo30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee
46 Vowel Shifts46.5 Old English-to-Scots Vowel Shiftsai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
46.10 Late Proto-Finnic to Savonian Vowel Shiftei oi øi → eː oe øe