Index Diachronica: involving /oi/

18 results from /oi/   7 results to /oi/   

from /oi/

18 matches

16 Extended West Papuan16.1.5 Proto-Tabla-Sentani to Tablaoi → oe
17 Indo-European17.5.1 Proto-Indo-European to Old Irish— {ai,oi} → iː / _#
17.5.2 Proto-Celtic to Middle Welshuː {oi,ɔː} → yː uː
17.6 Proto-Indo-European to Dacianoi wo wj ow → ai wa vi aw
17.7 Proto-Indo-European to Common Germanicei oi → iː ai
17.7.2.1.9 Early Northern Middle English to Scots— ai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
17.11 Proto-Indo-European to Proto-Slavic{ai,oi} → i / j_
{ai,oi} → æː
oi o → i ъ / “Sometimes in final syllables”
17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinoj → oi → oe → uː
ei oi ou → iː eː uː / %(C)(C)_ when unstressed
{ai,ei,oi} → ei → iː / _(C)(C)#
17.12.1.1.1 Classical Latin vs. Vulgar Latin{i,eː,oi} → e
17.12.1.1.3 Latin to Frenchoi → wɛ → wa
30 Niger-Congo30.3.1.1.3 Proto-Gbe to Proto-Fonoi ɔi ɔ̃i {a,ɛ}i {ɛ̃,ẽ}i ei → oe ɔɛ ɔ̃ɛ̃ ɛɛ ɛ̃ɛ̃ ee
42 Uralic42.1.1.1 Proto-Finnic to Proto-Finnishoi → o / unstressed
46 Vowel Shifts46.5 Old English-to-Scots Vowel Shiftsai oi ui ei au ou iu ɛ(o)u → eː oe əi iː {ɑː,ɔː} ʌu ju j(ʌ)u
46.10 Late Proto-Finnic to Savonian Vowel Shiftei oi øi → eː oe øe

to /oi/

7 matches

17 Indo-European17.7.3.1.1 Old Norse to Early Icelandicu o a øː eː y i → ʏɪ oi ai øi ei yː iː / _j
17.7.3.1.3 Old Norse to Shetland Norn{u,o}(ː) a aː {ɒ,œ,y} e i(ː) → {o,ɔ}(i) æ(i) {ɔ,ɒ}(i) {o,ɔ}(i) {æ,e} / _{Ḱ,Cʲ}
17.12.1.1 Proto-Indo-European to Latinoj → oi → oe → uː
17.12.1.1.3 Latin to French{ei,ɔi} → oi / C[-nas]
36 Sino-Tibetan36.3.2.1.1 Proto-rGyalrongic to Chos Kiaoj → oi
36.3.2.2.1 Proto-rGyalrongic to Kham Toaj → oi
38 Tai-Kadai38.1.1.4.3 North Tai to Wu-Mingi → {i,oi} / _%