Index Diachronica: involving /sʲ/

15 results from /sʲ/   17 results to /sʲ/   1 result with context involving /sʲ/   

from /sʲ/

15 matches

8 Altaic8.5 Proto-Altaic to Proto-Turkic{d,n}ʲ sʲ → j ʃ / #_
12 Northwest Caucasian12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantsʲ tsʲː tsʲʼ dzʲ → (s) tsː tsʼ dz~z
sʲ zʲ → s z
12.2.1 Proto-Circassian to Adyghetsʲ → tɕ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghetsʲ(ː) → tɕ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghetsʲ tsʲː → tɕ tɕː
12.2.1.3 Adyghe to Shapsug Adyghetsʲ(ː) tsʷ tʃ tɕ → tɕ tʃʷ ʃ ʂ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghetsʲ(ː) tsʷ → tɕ tsʲʷ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardiantsʲ(ː) tsʷ {tʃ,tɕ} → ɕ f ʃ
17 Indo-European17.11.1 Proto-Slavic to Polishtʲ dʲ sʲ zʲ nʲ rʲ l lʲ → tɕ dʒ ɕ ʑ ȵ r ɫ l (this last probably not before /i/)
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnictʃ tsʲ → ʃ sʲ / #_
ðʲ sʲ tsʲ(ː) lʲ → ð s ts(ː) l
42.1.2 Proto-Finnic to Livoniants(ʲ) → s(ʲ) / ! n_
p t(ʲ) s(ʲ) k → b d(ʲ) z(ʲ) ɡ / ! #_ or adjacent to C[-voice]
sʲ tsʲ zʲ dzʲ → ʃʲ tʃʲ ʒʲ dʒʲ

to /sʲ/

17 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgi{pʷ,pʲ} {p(ʲ)ː,bˤ} bʷ pʷʲ bʷʲ → p b f tsʲ dzʲ
sʷʲ zʲ → sʲ z
tʃ(ʼ) dʒ → tsʲ(ʼ) dzʲ
ʃ(~ʃː) ʒ → sʲ sʲ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantsʲʷ tsʲʷ dzʲʷ → tsʲ tsʲʼ dzʲ
sʲʷ zʲʷ → sʲ zʲ
ɕʷ ɕʷ ʑʷ → sʲ ʃː zʲ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhtɬ tɬː tɬʼ dɮ → ɕ (sʲ) tsʲʼ ɮ
ɬ(ː) → sʲ
xʲ ɣʲ → sʲ zʲ
17 Indo-European17.13 Proto-Indo-European to Proto-Tocharianp {ts,k(ʷ)} m n l r y → pj sʲ ʂ mj ɲ lj rj wj / _{E(:),y}
s → sʲ / _tʲ
38 Tai-Kadai38.1.1.5.3 Southwest Tai to Shants → sʲ
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnictʃ tsʲ → ʃ sʲ / #_
42.1.2 Proto-Finnic to Livoniant ts s(C) n l r → tʲ tsʲ sʲ(C) nʲ lʲ rʲ / _i
ts(ʲ) → s(ʲ) / ! n_
46 Vowel Shifts46.10 Late Proto-Finnic to Savonian Vowel Shiftli ni ri si → lʲi nʲi rʲi sʲi

with context involving /sʲ/

1 match

42 Uralic42.1 Proto-Uralic to Pre-Finnicm → n / _{t,tsʲ,#}