Index Diachronica: involving /qʰ/

4 results from /qʰ/   6 results to /qʰ/   3 results with context involving /qʰ/   

from /qʰ/

4 matches

33 Penutian33.2.1 Proto-Wintuan to Nomlakitʃʰ kʰ qʰ {x,χ} → tʃ k(ʰ) {kʰ,qʰ,χ} kʰ
33.2.2 Proto-Wintuan to Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(h) tʃʼ kʰ kʼ
33.2.3 Proto-Wintuan to South Patwink(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(ʰ) tʃʼ k(ʰ) kʼ
33.2.4 Proto-Wintuan to Wintukʰ qʰ → k χ

to /qʰ/

6 matches

30 Niger-Congo30.1.1.2 Proto-Bantu to Tswanamp nt ɲtʃ nk mp nd ɲdʒ nɡ → pʰ tʰ tɬʰ qʰ p t tɬ k
33 Penutian33.2.1 Proto-Wintuan to Nomlakitʃʰ kʰ qʰ {x,χ} → tʃ k(ʰ) {kʰ,qʰ,χ} kʰ
34 Quechumaran34.2 Proto-Quechumaran to Boliviaph th kh qh → pʰ tʰ kʰ qʰ
χ → qʰ / #_
34.3 Proto-Quechumaran to Cuzcokh qh → kʰ qʰ
χ → qʰ / #_

with context involving /qʰ/

3 matches

36 Sino-Tibetan36.3.1.1 Proto-Naish to LazeB → o / {qʰ,(N)q}_
36.3.1.2 Proto-Naish to Mosuo (Na)B → ɔ / {qʰ,(N)q}_
36.3.1.3 Proto-Naish to NaxiB → v̩ / {qʰ,(ŋ)q}_