Index Diachronica: involving /qˤʷ/

plain qˤʷʲ qˤʷʲʼ qˤʷʼ qˤʷː

from /qˤʷ/

4 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgiqˤʷ qˤʷː qˤʷʼ χˤʷ ʁˤʷ → ħʷ ʕʷ qʷ(ʼ) ħʷ (ħʷ?)
qˤʷʲ qˤʷʲ qˤʷʲʼ ʁˤʷʲ → qʷ ʕʷ ħʷ ʕʷ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantsʷ lʲ {qʲʷ,qˤʷ} → sʷ d qʷ / #_ (data not given for non-initial forms)
{qˤʷː,qˤʷʼ} χˤʷ ʁˤʷ → qʷː χʷ ʁʷ