Index Diachronica: involving /tɕː/

7 results from /tɕː/   4 results to /tɕː/   

tɕʷː plain

from /tɕː/

7 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitɕː → dzʲ(~tɕ)
tɕʷ(ʼ) tɕʷː → tʃ(ʼ) dʒ~ʒ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghepː tː tsː tsʷ ʃː tʃː tɕː kʲː kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → p t ts tʃʷ ʃ ɕ tɕ tʃ kʷ qː qʷ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghepː tː tsː tsʷː ʃː tʃː tɕː → p t ts tsʷʲ ʃ tʃ tɕ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardianpː tː tsː tsʷː ʃː {tʃː,tɕː} kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → b d dz v ɕ ʒ dʒ ɡʷ qʼ~qχ qʷʼ~qχʷ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhɕː tɕː → ɕ tɕ
tɕʷ(ː) tɕʷʼ → tɕ tɕʼ

to /tɕː/

4 matches

12 Northwest Caucasian12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantʃʷ(ː) tʃʷʼ dʒʷ → tɕ(ː) tɕʼ dʑ~ʑ
ɬ(ː) tɬ(ː) tɬʼ dɮ → ɕ(ː) tɕ(ː) tɕʼ tħ
tɬʲʷ tɬʲʷ tɬʲʷ dɮʲʷ → x tɕː tɕʼ ɮ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghetsʲ tsʲː → tɕ tɕː