Index Diachronica: involving /t̪/

15 results from /t̪/   15 results to /t̪/   

plain t̪ʰ t̪ː

from /t̪/

15 matches

10 Austronesian10.3.5.2 Proto-New Caledonia to Jawépː pwː t̪ː tː kː cː → pʰ hʷ t̪ʰ tʰ h jʰ
t̪ → l / V_V
t̪ t̪ʰ t tʰ → t tʰ c s
10.3.5.3 Proto-New Caledonia to Nemi-Pije-Fwaipː pwː tː t̪ː kː cː → f hʷ t̪ʰ tʰ h jʰ
t̪ → l / V_V
t̪ t̪ʰ → t tʰ
10.3.5.4.1 Proto-Northern to Nixumwak-Nêlêmwat̪ → t
10.3.5.5 Proto-New Caledonia to Nyelâyup pw t̪ ʈ c → v (v)w r l j / V_V
t̪ ʈ → r l / _#
{t̪,ʈ} → t
10.3.5.7 Proto-New Caledonia to Pwapwâpː pwː t̪ː tː kː cː → pʰ xʷ t̪ʰ tʰ x s
t̪(ʰ) t(ʰ) → cʰ tʰ
10.3.5.8 Proto-New Caledonia to Proto-Yunagapː pwː t̪ː tː ʈː cː kː → pʰ pwʰ t̪ʰ tʰ ʈʰ jʰ h
p pw t̪ ʈ k c → v w ð l ∅ j / V_V
10.3.5.8.2 Proto-Yunaga to Yunaga 2{t̪,ʈ} → t

to /t̪/

15 matches

10 Austronesian10.3.5.2 Proto-New Caledonia to Jawéq k {ʈ,s} → k c t̪
pː pwː t̪ː tː kː cː → pʰ hʷ t̪ʰ tʰ h jʰ
10.3.5.3 Proto-New Caledonia to Nemi-Pije-Fwaiq k {ʈ,s} → k c t̪
pː pwː tː t̪ː kː cː → f hʷ t̪ʰ tʰ h jʰ
10.3.5.4 Proto-New Caledonia to Proto-Northernq qː k kː s sː → k kː c cː t̪ t̪ː
10.3.5.5 Proto-New Caledonia to Nyelâyuk t s → j c t̪
10.3.5.7 Proto-New Caledonia to Pwapwâq k {ʈ,s} → k c t̪
pː pwː t̪ː tː kː cː → pʰ xʷ t̪ʰ tʰ x s
10.3.5.8 Proto-New Caledonia to Proto-Yunagaq k s → k c t̪
pː pwː t̪ː tː ʈː cː kː → pʰ pwʰ t̪ʰ tʰ ʈʰ jʰ h
14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamiln tː → n̪ t̪ː
30 Niger-Congo30.1.1.3.1 Proto-Sam to Amuntç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.2 Proto-Sam to Bajunintç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.3 Proto-Sam to Mwiinintç tç → (n̪)t̪ʰ t̪
30.1.1.3.4 Proto-Sam to Siu-Patentç tç → (n̪)t̪ʰ t̪