Index Diachronica: involving /tsʲ/

20 results from /tsʲ/   11 results to /tsʲ/   1 result with context involving /tsʲ/   

plain tsʲʷ tsʲʷː tsʲʼ tsʲː tsʷʲ tsʷʲʼ

from /tsʲ/

20 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitsʲː → dzʲ (marked as dubious in the source)
tsʷː tsʷʲ → tsʷ (tʃ)
zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → dzʲ~zʲ tʃʼ dʒ~ʒ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantsʲ tsʲː tsʲʼ dzʲ → (s) tsː tsʼ dz~z
tsʲʷ tsʲʷ dzʲʷ → tsʲ tsʲʼ dzʲ
12.2.1 Proto-Circassian to Adyghetsʲ → tɕ
tsʲʼ → ɕʼ~ʃʼ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghetsʲ(ː) → tɕ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghetsʲ tsʲː → tɕ tɕː
12.2.1.3 Adyghe to Shapsug Adyghetsʲ(ː) tsʷ tʃ tɕ → tɕ tʃʷ ʃ ʂ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghetsʲ(ː) tsʷ → tɕ tsʲʷ
tsʲʼ tsʷʼ~ʃʷʼ → ɕʼ~ʃʼ ɕʷʼ~ʃʷʼ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardiantsʲ(ː) tsʷ {tʃ,tɕ} → ɕ f ʃ
tsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhts(ʲ)ː tsʷː dzʲ → ts tsʷ dz
sʷʲ zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʲʼ dʒʲ
42 Uralic42.1.1 Pre-Finnic to Proto-Finnictʃ tsʲ → ʃ sʲ / #_
ðʲ sʲ tsʲ(ː) lʲ → ð s ts(ː) l
42.1.2 Proto-Finnic to Livoniants(ʲ) → s(ʲ) / ! n_
sʲ tsʲ zʲ dzʲ → ʃʲ tʃʲ ʒʲ dʒʲ

to /tsʲ/

11 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgi{pʷ,pʲ} {p(ʲ)ː,bˤ} bʷ pʷʲ bʷʲ → p b f tsʲ dzʲ
tʃ(ʼ) dʒ → tsʲ(ʼ) dzʲ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassiantsʲʷ tsʲʷ dzʲʷ → tsʲ tsʲʼ dzʲ
tʃ tʃʼ dʒ dʑ → s tsʲʼ(?) dz~z dʑ~ʑ
12.2.1 Proto-Circassian to Adyghetsʷ → tsʲʷ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghetsʷː → tsʲʷː
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghetsʲ(ː) tsʷ → tɕ tsʲʷ
pː tː tsː tsʷː ʃː tʃː tɕː → p t ts tsʷʲ ʃ tʃ tɕ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhtɬ tɬː tɬʼ dɮ → ɕ (sʲ) tsʲʼ ɮ
tɬʼ → tsʲʼ
42 Uralic42.1.2 Proto-Finnic to Livoniant ts s(C) n l r → tʲ tsʲ sʲ(C) nʲ lʲ rʲ / _i

with context involving /tsʲ/

1 match

42 Uralic42.1 Proto-Uralic to Pre-Finnicm → n / _{t,tsʲ,#}