Index Diachronica: involving /tsʷʲ/

3 results from /tsʷʲ/   1 result to /tsʷʲ/   

plain tsʷʲʼ

from /tsʷʲ/

3 matches

12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitsʷː tsʷʲ → tsʷ (tʃ)
zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → dzʲ~zʲ tʃʼ dʒ~ʒ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhsʷʲ zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʲʼ dʒʲ

to /tsʷʲ/

1 match

12 Northwest Caucasian12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghepː tː tsː tsʷː ʃː tʃː tɕː → p t ts tsʷʲ ʃ tʃ tɕ