Index Diachronica: involving /u[+short]/

with context involving /u[+short]/

8 matches

15 Eskimo-Aleut15.2.5 Proto-Eskimo to Kuskokwim Yup’ikv → ∅ / u[+short]_V[+short]
v → ∅ / V[+short]_u[+short]
15.2.6 Proto-Eskimo to Nunivak Yup’ikv → ∅ / u[+short]_V[+short]
v → ∅ / V[+short]_u[+short]
15.2.7 Proto-Eskimo to Siberian Yup’ikv → ∅ / u[+short]_V[+short]
v → ∅ / V[+short]_u[+short]
15.2.8 Proto-Eskimo to Unaaliq Yup’ikv → ∅ / u[+short]_V[+short]
v → ∅ / V[+short]_u[+short]