Index Diachronica: involving /uə/

14 results from /uə/   8 results to /uə/   

plain uə̯ uːə u̯ə

uəi

from /uə/

14 matches

17 Indo-European17.7.2.3 Middle High German to Standard Germanuə yə iə → uː yː iː
38 Tai-Kadai38.1.1.3.1 Central Tai to Lungchowuə → ŭ
u̯əi uəi uai i̯əu iau → oːi uːi uːiau oːu
u̯əi → oːi
{uəi,uai} iau → uːi eːu
38.1.1.4.2 North Tai to Po-Aiuə → ŭ
ua~uə → uː
u̯əi ɔi → (w)iː oːi
uəi uai iau → iː oːi eːu
38.1.1.5.4 Southwest Tai to Siameseu{o,ə} ɨu → uː ɨː
{u̯əi,ɔi} → ɔːi
uəi → uai
46 Vowel Shifts46.11 Middle Chinese to Cantonese Vowel Shift (“The Inner-Outer Flip”)uə yə → ɔ œ / _{n,t}
46.15 Proto-Japanese to Old Japanese Vowel Shift{u,ɨ}i {,a,i {ɨi,i{a,ə}} u{ɨ,a,ə} → wi e je wo

to /uə/

8 matches

6 Afro-Asiatic6.2.2.1.18 Proto-Semitic to Biblical Hebrew— i iː u uː → eə iːə oə uːə / _R
7 Algonquian7.12 Proto-Algonquian to Menomineewa ja → uə̯ iə̯ / C_
9 Austroasiatic9.1.2 Proto-Vietic to Middle Vietnamesea ɔ → ɨə uə
10 Austronesian10.2.6.1 Proto-North Sarawak to Kiput{i,ɛ} {u,ɔ} → iə̯ uə̯ / _{k,ŋ}# “(and also sporadically before final *t and *n and some other consonants)
10.2.6.3 Proto-Malayic to Minangkabau— u i → uə iə / _{k,ŋ,h,l,r}#
10.3.2 Proto-Oceanic to Hiwu(C)V[+ high] u(C)e u(C)o u(C)a → {u,i}(C) u(C)ə e(C)ə {u,ɵ}(C)ə
17 Indo-European17.7.2.2.1 Old Low Franconian to Middle Dutch{ie,ia,io} uo → iə uə
38 Tai-Kadai38.1.1.4 Proto-Tai to North Tai{u̯ɔ,u̯a} → ua~uə