Index Diachronica: involving /ũ/

11 results from /ũ/   13 results to /ũ/   1 result with context involving /ũ/   

plain ũː

from /ũ/

11 matches

18 Je-Tupı́-Carib18.4.1 Proto-Tupí-Guaraní to Akwára{ẽ,ı̃} ɨ̃ {u,ũ,õ} → i ɨ o
18.4.3 Proto-Tupí-Guaraní to Guajajaraã ẽ ı̃ ɨ̃ {õ,ũ} → ə e i ɨ o
18.4.7 Proto-Tupí-Guaraní to Parintintínẽ ı̃ ũ → {ẽ,e} {ı̃,i} {ũ,õ}
18.4.8 Proto-Tupí-Guaraní to Sirionó{ɨ̃,õ} ũ → {õ,ẽ} õ
30 Niger-Congo30.1 Proto-Potou-Akanic-Bantu to Proto-Bantuu ũ → i ı̃ / #R[-labial]_
37 Siouan-Iroquoian37.2.5 Proto-Siouan to Proto-Crow-Hidatsaã ı̃ ũ → a i u
37.2.6.1 Proto-Dhegiha to Kansaũ → aN / stressed
37.2.6.2 Proto-Dhegiha to Omaha-Poncaũ → ã / stressed
37.2.6.4 Proto-Dhegiha to Quapawũ → ã / stressed (*)
44 Vasconic44.2 Proto-Basque to Basqueu ũ → y ỹ / _r(p(ʰ),β,k(ʰ),ɣ,l,s̺,s̻,ʃ,h) (Souletin)
u ũ → y ỹ / _{s̻,ts̺,ts̻} (but not _s̺) (Souletin)

to /ũ/

13 matches

14 Elamo-Dravidian14.3.1 Standard Tamil to Colloquial Tamilum → ũ / _#
18 Je-Tupı́-Carib18.4.2 Proto-Tupí-Guaraní to Cocamau → ũ (? possibly backwards?)
18.4.5 Proto-Tupí-Guaraní to GuarayoaN eN iN ɨN uN → ã ẽ ı̃ ɨ̃ ũ / _#
18.4.7 Proto-Tupí-Guaraní to Parintintínẽ ı̃ ũ → {ẽ,e} {ı̃,i} {ũ,õ}
18.4.10 Proto-Tupí-Guaraní to UrubuaN iN uN → {aN,ã} ı̃ {uN,ũ} / _#
ɨ̃ ẽ õ → ∅ {ẽ,e} {o,õ,u,ũ}
30 Niger-Congo30.1 Proto-Potou-Akanic-Bantu to Proto-Bantuʋ̃ ɪ̃ → ũ ı̃ / #N[-labial]_
32 Oto-Manguean32.2 Proto-Oto-Manguean to Tlapanec{iHn,eHn,aHn} uHn → ã ũ
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.3 Proto-Northern Iroquoian to Onondagaõ(ː) → ũ(ː)
37.1.2.4 Proto-Northern Iroquoian to Proto-Mohawk-Oneidaẽ(ː) õ(ː) → ʌ̃(ː) ũ(ː)
37.1.2.4.1 Proto-Mohawk-Oneida to Mohawk— wə̃ → ũ / {h,s}_
37.2 Proto-Siouan-Iroquoian to Proto-Siouanẽ õ → ı̃ ũ
44 Vasconic44.2 Proto-Basque to Basqueõ → ũ (Souletin)

with context involving /ũ/

1 match

30 Niger-Congo30.3.1.1.13 Proto-Vhe to Tɔ̣wunn → ŋ / _ũ