Index Diachronica: involving /xʼ/

10 results from /xʼ/   1 result to /xʼ/   

xʷʼ plain

from /xʼ/

10 matches

20 Khoisan20.1.5 Proto-Khoe to Nama{ǀˀ,ǀxʼ} → ǀ
ǂ {ǂ̃n,ǂˀ,ǂxʼ} → ǂɡ ǂ
{ǁˀ,ǁxʼ} → ǁ
ts dz kxʼ → {ts,s} d ∅
20.1.8 Proto-Khoe to Tetiǁˀ ǁxʼ → {ǁˀ,∅} ǁˀ
ts dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixaǀ̃(n) ǀxʼ → j ǀˀ
ǂ̃n ǂxʼ → ɲ ǂˀ
ǁxʼ → ǁˀ
ts dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ

to /xʼ/

1 match

29 Na-Dene29.2 Proto-Na-Dene to Tlingitk(ʷ)ʼ → {x,k}(ʷ)ʼ