Index Diachronica: involving /yə/

from /yə/

3 matches

17 Indo-European17.7.2.3 Middle High German to Standard Germany(ː) yə ø(ː) øy → i(ː) iə e(ː) ei (intermittent)
uə yə iə → uː yː iː
46 Vowel Shifts46.11 Middle Chinese to Cantonese Vowel Shift (“The Inner-Outer Flip”)uə yə → ɔ œ / _{n,t}