Index Diachronica: involving /yɛ/

1 result from /yɛ/   5 results to /yɛ/   

from /yɛ/

1 match

36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàyeʔ → yɛʔ (→ {uɔʔ,yɔʔ} in southern speech?)

to /yɛ/

5 matches

36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàyʔ → yɛʔ / {l,C[+dental +sibilant]}_ in “QYS -juət-type” finals, dialectally?
yʔ → yʔ(~yɛʔ?) / {∅,C[+guttural]}, in -juət-types
yeʔ → yɛʔ (→ {uɔʔ,yɔʔ} in southern speech?)
ye jej → yɛ i
yen → yɛn