Search examples

Talbas phrasebook
Do you speak English?
Sonyo ti Inlisken talba?
[ˈson.jo ˈti ˈInlis.ken ˈtal.ba? ]
sonyoq ti2s Inlis-kenEnglish-ins talba?say?